Statut Zveze potrošnikov Slovenije

Skupščina društva Zveza potrošnikov Slovenije - društvo je na zasedanju 27.09.2021 soglasno sprejela naslednji spremenjeni

Statut Zveze potrošnikov Slovenije - društvo

Preambula

Zveza potrošnikov Slovenije-društvo je nadstrankarsko, neodvisno in neprofitno združenje za varstvo interesov potrošnikov.

Podlaga za delovanje Zveze potrošnikov Slovenije so Smernice Združenih narodov za varstvo potrošnikov.
Za uresničevanje svojih ciljev se Zveza potrošnikov Slovenije povezuje z drugimi združenji, organizacijami, zavodi, sindikati in z mednarodnimi združenji, ki imajo sorodne cilje delovanja, oz. se ne ukvarjajo z dejavnostjo, ki je nezdružljiva z načeli potrošniškega gibanja.

I. Temeljne določbe

1.člen

Ime društva je Zveza potrošnikov Slovenije-društvo. Kratica je ZPS. V sodelovanju s tujimi in mednarodnimi organizacijami se lahko uporablja ime Slovene Consumers' Association.

Sedež ZPS je v Ljubljani. O spremembi naslova sedeža društva odloča IO ZPS.
 
2.člen

ZPS deluje na območju Republike Slovenije.

3.člen

ZPS je pravna oseba civilnega prava.

4.člen

ZPS ima pravokotno štampiljko z napisom ZPS Zveza potrošnikov Slovenije - društvo, velikost 4 cm krat 2 cm.

5.člen

Glavni cilj ZPS je varstvo interesov potrošnikov, ki ga uresničuje:

 • z nepristranskim in popolnim informiranjem,
 • z izobraževanjem v skladu z veljavnimi predpisi,
 • z uveljavljanjem ter zastopanjem interesov potrošnikov v družbenem življenju.

ZPS bo:

 • obravnavala in zavzemala stališča do vseh pomembnih družbenih vprašanj, ki vplivajo na položaj občanov kot potrošnikov,
 • nudila strokovno pomoč pri oblikovanju in izražanju interesov tistih skupin potrošnikov, ki tega sami ne znajo oz. ne zmorejo,
 • zastopala potrošnike pri uveljavljanju njihovih pravic,
 • zahtevala celovito zakonsko ureditev varstva potrošnikov,
 • izdajala publikacije s področja svojega delovanja, skladno s predpisi, ki urejajo založniško dejavnost,
 • organizirala seminarje in izobraževanje potrošnikov v skladu z veljavnimi predpisi.

6.člen

Za uresničitev svojih ciljev bo ZPS ustanovila lastne strokovne organizacije, oz. se bo povezovala z nevtralnimi strokovnimi organizacijami in posamezniki za izvajanje potrošniških raziskav, analiziranja in primerjalnega testiranja kakovosti proizvodov in storitev.

ZPS lahko za opravljanje administrativno tehničnih in strokovnih opravi zaposli delavca v redno delovno razmerje v skladu z veljavno zakonodajo.

II. Članstvo

7.člen

Zaradi posebne narave in učinkovitosti delovanja ZPS kot množične, interesne organizacije potrošnikov je članstvo opredeljeno v dveh oblikah.

8.člen

Redni član postane vsak posameznik, ki sprejme program ZPS in podpiše pristopno izjavo, da bo aktivno sodeloval pri delu ZPS.

Podporni član postane posameznik z naročilom na potrošniško revijo ali če tako izrecno označi na pristopni izjavi.
 
9.člen

Redni in podporni član ZPS ima pravico biti obveščen o vseh dejavnostih ZPS, dajati predloge, pripombe in mnenja v zvezi z delovanjem ZPS in ima pravico do vseh članskih ugodnosti, ki jih določi izvršni odbor.

Redni in podporni član prejema potrošniško revijo, katere ustanovitelj je ZPS.

Redni član je dolžan plačevati članarino, podporni član pa naročnino za revijo. Višino in način plačevanja članarine in naročnine določa izvršni odbor.

10.člen

Redni član ima poleg navedenih pravic še pravico voliti in biti izvoljen v organe ZPS.

11.člen

Članstvo preneha z izstopom, z izključitvijo ali zaradi neplačevanja članarine oz. naročnine.

Redni član izstopi iz ZPS prostovoljno, ko poda izvršnemu odboru ZPS pisno izjavo o izstopu, podporni član pa če poda pisno izjavo o odpovedi naročnine na potrošniško revijo.

Član je izključen iz ZPS, če zavestno ravna proti interesom in ciljem ZPS. Sklep o izključitvi sprejme častno razsodišče.

Če član več kot leto dni ne plača članarine oz. naročnine na revijo, se šteje, da je izstopil iz ZPS in se ga črta.

12.člen

Na pobudo organov ZPS, skupine članov ZPS ali območne sekcije ZPS lahko skupščina posameznika proglasi za častnega člana ZPS, če je le ta s svojim delovanjem izredno pomagal k uveljavitvi varstva potrošnikov in ZPS. Častni član ima pravico voliti in biti izvoljen v organe ZPS, če je tudi redni član ZPS.

III. Organiziranost

13.člen

ZPS je organizirana na ravni republike, glede na število članstva in specifičnosti okolja pa se lahko organizirajo tudi območne sekcije na ravni regije in lokalnih skupnosti.

V svojem delovanju in organiziranju ZPS upošteva načelo racionalnosti in ekonomičnosti.

14.člen

1.Republiška ZPS

Organi ZPS na ravni države so:

 • skupščina
 • izvršni odbor
 • nadzorni odbor
 • častno razsodišče.

Skupščina

15.člen

Skupščina je najvišji organ ZPS in voli vse druge organe.

Skupščina:

 • obravnava in sprejme poročilo o delu ZPS za tekoče obdobje,
 • potrjuje finančno poročilo nadzornega odbora,
 • sprejema programske usmeritve,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge splošne akte ZPS,
 • potrjuje sklep izvršnega odbora o ustanovitvi območne sekcije,
 • potrjuje sklep o ustanovitvi strokovne organizacije,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
 • z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni in nadzorni odbor, častno razsodišče in predsednika ZPS,
 • odloča o prenehanju ali združitvi ZPS.

16.člen

Skupščino sestavljajo vsi redni člani ZPS.
 
17.člen

Skupščina je lahko redna ali izredna.

Redno skupščino sklicuje izvršni odbor vsaka 4 leta.

Izredna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo tretjine rednih članov, na zahtevo območne sekcije ali na zahtevo nadzornega odbora.

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku enega meseca po prejemu take zahteve. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red.

18.člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica rednih članov.

Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotno več kot 10 rednih članov.

Odločitve skupščine so veljavno sprejete, če zanje glasuje več kot polovica navzočih rednih članov.

19.člen

Skupščino odpre predsednik ZPS in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana, ki sta hkrati tudi overitelja zapisnika.

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overitelja zapisnika in zapisnikar.

20.člen

Mandat vseh organov in funkcionarjev ZPS traja 4 leta in se lahko ponovi. Vsi organi in funkcionarji so za svoje delo odgovorni skupščini ZPS.

Če skupščine z neposredno navzočimi člani zaradi  naravne ali druge hujše nesreče oz. drugih izrednih okoliščin ni mogoče izvesti,  ker bi izvedba skupščine predstavljala tveganje za zdravje ali  varnost članov, se mandat organom izjemoma podaljša do izvedbe glasovanja na prvi naslednji skupščini z neposredno navzočimi člani, ki jo je izvršni odbor dolžan sklicati v roku 3 mesecev po prenehanju izrednih okoliščin.

Izvršni odbor

21.člen

Izvršni odbor je najvišji organ ZPS med dvema skupščinama.

Izvršni odbor:

 • vodi ZPS med zasedanji skupščine,
 • uresničuje sklepe in stališča skupščine ter programske usmeritve,
 • obravnava vsa pomembna vprašanja s področja delovanja in organiziranosti ZPS,
 • uresničuje zastavljeno programsko koncepcijo v svetovni zvezi potrošniških organizacij in vodi sodelovanje z drugimi potrošniškimi organizacijami,
 • vodi finančno poslovanje in pripravi finančni načrt in zaključni račun,
 • ustanavlja komisije za posamezna strokovna področja,
 • oblikuje in predlaga kandidatne liste za vodilne funkcije v organih ZPS,
 • uresničuje ustanoviteljska in izdajateljska razmerja,
 • sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu,
 • imenuje in razrešuje sekretarja ZPS,
 • sprejema odločitve o zaposlovanju (Zakon o delovnih razmerjih) in nagrajevanju.

22.člen

Izvršni odbor sestavlja 5 do 9 članov, ki jih voli skupščina.

Predsednik ZPS je hkrati predsednik izvršnega odbora.

Izvršni odbor se praviloma sestaja enkrat mesečno.

Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.

Nadzorni odbor

23.člen

Nadzorni odbor nadzira finančno in materialno poslovanje organov ZPS ter o svojih ugotovitvah poroča skupščini.
 
24.člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih voli skupščina. Izvoljeni člani iz svoje srede izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in je na vsaki redni skupščini dolžan podati svoje poročilo.

Častno razsodišče

25.člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina. Častno razsodišče iz svoje srede izvoli predsednika.

Častno razsodišče se sestane na zahtevo člana ali predsednika ZPS in odloča o disciplinskih prekrških članov. Za disciplinski prekršek se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov ZPS ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled ZPS.

Častno razsodišče za vodenje postopka smiselno uporablja določbe zakona o upravnem postopku.

Častno razsodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe: opomin, javni opomin, izključitev.

Odločitev je sprejeta, če zanjo glasujeta dva člana razsodišča. Zoper odločitve častnega razsodišča je možna pritožba na skupščíno.

Predsednik

26.člen

Predsednik predstavlja ZPS doma in po svetu, sklicuje seje skupščin in drugih organov, skrbi za uresničevanje programskih ciljev.

Sekretar

27.člen

Sekretar ZPS skrbi za redno opravljanje strokovnih in administrativnih nalog ZPS ter ostala dela po pooblastilih izvršnega odbora. Sekretar je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru.

Območne sekcije

28.člen

ZPS ustanavlja območne sekcije po načelu učinkovitosti in racionalnosti delovanja.

Območna sekcija je metoda dela ZPS, organizirana po teritorialnem načelu. Območna sekcija nima statusa pravne osebe in se organizira ter deluje v skladu s statutom ZPS.

Svet

29.člen

Svet ZPS je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo ugledni strokovnjaki različnih področij in posamezniki, ki s svojim delom in ugledom pomagajo k uveljavljanju načel potrošniškega gibanja.

Svet ZPS svetuje izvršnemu odboru in pomaga pri uresničevanju programskih ciljev ZPS.

Svet šteje od 5 do 9 članov, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let na predlog izvršnega odbora.

IV. Javnost delovanja

30.člen

Delovanje ZPS je javno.

Organi ZPS redno obveščajo članstvo o uresničevanju nalog s svojega delovnega področja.

ZPS informira o svojem delovanju svoje članstvo in javnost preko lastnih in javnih sredstev obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela ZPS je odgovoren predsednik, ki je hkrati pooblaščen za dajanje informacij v zvezi z delom ZPS.

V. Materialno - finančno poslovanje

31.člen

ZPS pridobiva sredstva za svoje delovanje s članarino, prodajo lastnih publikacij (58.140 Izdajanje revij in druge periodike), iz proračunov državnih in lokalnih skupnosti, s prispevki fizičnih in pravnih oseb, ter drugih zakonsko dopustnih virov.

32.člen

ZPS s premoženjem prosto razpolaga, ga prodaja in kupuje, najema kredite in daje pod hipoteko.

V imenu ZPS s premoženjem upravlja izvršni odbor.

Vsak presežek prihodkov nad odhodki bo društvo uporabilo za izvajanje registrirane dejavnosti.

33.člen

V pravnem prometu zastopa ZPS njen predsednik in sekretar ali kdo drug, ki ga pooblasti izvršni odbor.

34.člen

Materialno in finančno poslovanje se vodi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ki veljajo za društva.

Finančno poslovanje se odvija prek poslovnega računa pri ustrezni finančni instituciji v kraju sedeža.

Poslovanje društva je javno, vsak redni član lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva, če to ni povezano z dodatnimi stroški.

VI. Končne določbe

35.člen

ZPS lahko preneha:

 • s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino članov,
 • po samem zakonu.

36.člen

V primeru prenehanja pripada celotno premoženje ZPS v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in po sklepu skupščine sorodnemu društvu ali Rdečemu križu. Javna sredstva se vrnejo proračunu.

37.člen

Statut ZPS začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina ZPS.

S tem dnem preneha veljati statut, sprejet dne 22.10.2019.

Ljubljana, dne 27. september 2021

Zveza potrošnikov Slovenije - društvo
Breda Kutin, predsednica

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

 • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
 • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
 • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
 • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju