Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Turizem, prevoz
Turizem, prevoz
10. avgust 2016

Preverite, kakšna pravila urejajo potovanja, ki jih organizira turistična agencija.

Za turistični aranžma se šteje vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več naslednjih storitev, ki jih organizator potovanja ali prodajalec ponudi v prodajo in prodaja po skupni ceni, če storitev traja več kot 24 ur ali vključuje nastanitev čez noč: 

  • prevoz,
  • nastanitev,
  • druge turistične storitve, ki predstavljajo pomemben del turističnega aranžmaja (ponudba jedi, obisk prireditev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti,…).

Storitev mora biti opravljena v skladu s pogodbo
Če potovanje organizira turistična agencija, vam mora ponuditi storitve z vsemi lastnostmi in vsebino, kot je to napovedano v pogodbi o potovanju ali v programu.

Turistična agencija je v pogodbi ali v potrdilu o potovanju dolžna navesti vse podatke in informacije, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, npr. naziv in sedež organizatorja potovanja, podatke o voznem redu in kakovosti prevoza, podatke o kraju namestitve, tip in kategorijo objekta, natančen program potovanja, podatke morebitnega posrednika ter podatke o drugih storitvah, ki so zajete v skupni ceni. Navesti mora skupno ceno za storitve, ki so predvidene v programu oz. pogodbi, rok za pritožbo in pod kakšnimi pogoji lahko potnik zahteva odstop od pogodbe.

Če vam organizator potovanja še pred izdajo potrdila o potovanju (voucher) izroči program potovanja, ki vsebuje vse zakonske določene podatke, mu teh podatkov ni treba ponovno navajati, ampak se lahko v potrdilu sklicuje na program. 

Če storitve niso opravljene skladno s pogodbo, lahko zahtevate znižanje cene potovanja. Če obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopa od obljubljenih, imate pravico do povračila celotnega vplačila.Če storitev sploh ni opravljena (npr. izpuščen ogled znamenitosti, skrajšan program za en dan) ali je bila slabo opravljena (npr. slabo vodstvo, premalo časa za ogled, slaba hrana, neprimerna soba) lahko na podlagi zakona zahtevate znižanje plačila cene potovanja. Če sta obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno drugačna od obljubljenih storitev, lahko zahtevate vrnitev celotnega plačila. Poleg zahteve za znižanje cene ali za vračilo celotnega vplačila lahko zahtevate tudi povrnitev škode, ki vam je nastala zaradi pomanjkljivo opravljenih ali neopravljenih storitev.

Sprememba cene potovanja
Cena potovanja se po sklenitvi pogodbe ne sme več spremeniti. Izjemoma zakon dovoljuje podražitev iz razlogov, ki niso na strani turistične agencije (prevoz, menjalni tečaj), če je s takšno možnostjo seznanila potnika in jo izrecno zapisala v potrdilo o potovanju. Vendar je potrošnika še dodatno zaščiten, ker zakon omejuje višino dovoljene podražitve na 10 %. Če zaradi podražitve upravičeno odstopite, vam mora turistična agencija v celoti vrniti vaše plačilo.

Dvajset dni pred začetkom potovanja pa podražitev, ne glede na razlog, ni več dovoljena.

Seveda lahko iz istih razlogov pride tudi do pocenitev potovanj (znižanje cen prevoza, sprememba menjalnega tečaja). Zato zakon določa, da morajo turistične agencije v takem primeru potniku povrniti razliko v ceni, če je možnost spremembe zapisala v potrdilo o potovanju.

Program potovanja
Program potovanja se sme po sklenitvi pogodbe spremeniti le zaradi izrednih okoliščin (npr. naravne nesreče, teroristični napadi). Stroške sprememb nosi turistična agencija.

 O spremembi programa mora turistična agencija pisno obvestiti takoj, ko so nastopile izredne okoliščine, in navesti razloge za spremembo.

Če so se zaradi spremembe programa stroški zmanjšali (skrajšanje programa, odpoved ogleda opere, …), vam mora turistična agencija razliko vrniti. 

Če je bil program pred potovanjem brez utemeljenega razloga bistveno spremenjen, lahko odstopite od potovanja, agencija pa vam mora vrniti vsa plačila.

Odstopite lahko tudi med potovanjem oz. ga prekinete. V takem primeru ste dolžni plačati le dejanske stroške že opravljenih storitev.

Namestitev
Dogovorjeno namestitev lahko zamenjajo le z namestitvijo v isti ali boljši kategoriji v dogovorjenem kraju, vse dodatne stroške pa krije turistična agencija.

Če turistična agencija krši določbe zakona o spremembah, jo lahko kaznuje tržna inšpekcija.

Odpoved


Turistična agencija lahko odpove potovanje brez povrnitve škode, če ni prijavljeno zadostno število potnikov, ki ga je navedla v potrdilu o potovanju ali pogodbi. Obvestiti vas mora v primernem roku, ki pa ne sme biti krajši od 7 dni pred napovedanim začetkom potovanja, drugače je dolžna povrniti škodo, če vam je nastala zaradi odpovedi potovanja. Seveda vam mora nemudoma vrniti vsa vplačila.

Če turistična agencija krši pravilo o pravočasnem obvestilu ali o vrnitvi vplačil jo lahko kaznuje tudi tržna inšpekcija.

Odstop od pogodbe

Potovanje sme potnik odpovedati kadarkoli, vendar pa finančne posledice odpovedi niso enake, če odpoveste mesec dni ali pa tik pred odhodom.

Višina plačila, ki ga lahko zahteva organizator potovanja zaradi vašega odstopa, je odvisna od časa in vaših razlogov za odpoved. Če se potovanja ne morete udeležiti, lahko prenesete svojo rezervacijo na drugega potrošnika vendar morate o tem obvestiti turistično agencijo najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Turistični agenciji ste dolžni povrniti tudi njene stroške, ki so neposredno povezani s prenosom rezervacije.

Če odstop ni pravočasen (pri presoji se upošteva vrsto in vsebino potovanja), sme turistična agencija zahtevati plačilo določenega odstotka od cene potovanja, ki je sorazmeren s preostalim časom do začetka potovanja in ekonomsko upravičen. Lestvico zneskov (v %) objavijo turistične agencije običajno v svojih splošnih pogojih za potovanja.

Če je odstop pravočasen, pa si sme agencija zadržati le administrativne stroške.

Za odstop iz opravičljivih razlogov velja pravilo, da ima agencija pravico zahtevati le plačilo svojih stroškov. Razlogi za takšen odstop so okoliščine, na katere potnik ne more vplivati, niti se jim izogniti, npr višja sila (nesreča, bolezen ali smrt v družini), ter če je potrošnik poskrbel za zamenjavo ali pa je zamenjavo našla turistična agencija. Ker so lahko stroški turistične agencije visoki (npr. cena letalske karte,) se pri potovanjih večje vrednosti splača razmisliti o zavarovanju za primer odpovedi iz opravičljivih razlogov, ki zagotavlja, da bo vse stroške turistični agenciji namesto potrošnika plačala zavarovalnica.

Zavarovanje rizika odpovedi
Pravice in obveznosti pogodbenih strank so zapisane v zavarovalni pogodbi in splošnih pogodbenih pogojih. V primeru, da ste vplačali tudi riziko, preverite splošne pogodbene pogoje, v katerih primerih je mogoče odstopiti in zahtevati vplačilo kupnine.

Reklamacija turističnega potovanja

: kako ukrepati ?

  • Težave morate pisno reklamirati takoj na kraju samem pri osebi, ki jo za to določi turistična agencija. O problemu nemudoma pisno ali na drug ustrezen način (odvisno od okoliščin) obvestite vašega vodiča oz. osebo, ki jo je turistična agencija pooblastila za reševanje reklamacij. Turistična agencija mora ustrezne podatke o lokalnem predstavniku ali pa telefonsko številko za vzpostavitev stika zagotoviti potrošniku že pred začetkom potovanja.
  • Pristojna oseba za pritožbe mora v najkrajšem možnem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti.
  • Priskrbite si dokaze o dejanskem stanju (fotografije, ceniki, izjave prič…).


  • Če vaša pritožba na kraju samem ni bila rešena, po vrnitvi domov čim prej, najkasneje pa v 2 mesecih, napišite pritožbo na turistično agencijo ter priložite ustrezne dokaze oz. gradivo. V pritožbi zapišite, kaj zahtevate zaradi slabo opravljene ali neizpolnjene storitve.
  • Reklamacijo mora turistična agencija rešiti v 8 dneh po prejetju le te. Nadzor izvaja Tržna inšpekcija, ki kršitelja lahko tudi kaznuje. 
  • Pri opredelitvi višine zahtevka si lahko pomagate s t.i. Frankfurtsko tabelo, v kateri je navedeno, kolikšen odstotek od cene se šteje kot primerna odškodnina za posamezno pomanjkljivost.

 Frankfurtska tabela ni predpis, ampak tabela z različnimi odstotki za izračun primerne odškodnin. Sestavljena je na podlagi sodne prakse nemškega sodišča, se pa kot pripomoček za izračun primerne odškodnine v sporih s potrošniki uporablja v več državah Evropske unije. Ni zavezujoča, a jo turistične agencije pri reklamaciji navadno upoštevajo.

Zadnje objave

Več objav

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA