Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Zavarovanja
Zavarovanja
07. junij 2022

Potres je nenaden, sunkovit dogodek, ki se praviloma zgodi brez predhodnih opozoril, zato ljudi vedno preseneti in prestraši, odprava posledic pa lahko traja več let. Posredujemo nekaj koristnih informacij v zvezi z zavarovanjem hiše, stanovanja in opreme pred potresom.

Če še niste doživeli potresa ali pa ste, potem ko so se stresla tla nekaj sto kilometrov daleč, opazili le manjšo razpoko na hiši, imate resnično srečo. Na bovškem leta 1998 in 2004 niso imeli takšne sreče. Še bolj je bila prizadeta Ljubljana v močnejšem potresu leta 1895.

Po podatkih Agencije RS za okolje (v nadaljevanju Arso) se je samo v 20. stoletju v Sloveniji zgodilo 15 potresov, ki so dosegli ali presegli intenziteto VII po evropski makroseizmični lestvici (EMS).

Ozrimo se še v bližnjo preteklost, na Hrvaško. Prebivalci Zagreba in okolice Petrinje so v močnih potresih v preteklih dveh letih utrpeli ogromno škodo.

V Petrinji so bile poškodovane skoraj vse hiše, nekaj se jih je popolnoma porušilo. Ob najmočnejšem potresnem sunku smo tresenje tal čutili tudi v Sloveniji. Ponekod so nastale poškodbe na zgradbah, kot so razpoke v ometu in zidovih, odpadali so koščki ometa in strešniki, poškodovani so bili dimniki.

V članku preberite:

Potresna izpostavljenost Slovenije

Celotna Slovenija je zaradi specifične geološke in tektonske zgradbe potresno ogrožena. Leži namreč na Jadranski plošči, ta pa je stisnjena med Evrazijsko ploščo na severu in Afriško ploščo na jugu.

Potresne opazovalnice na ozemlju Slovenije vsako leto zabeležijo nekaj tisoč šibkih potresov. Dogajajo se skoraj vsak dan v letu, včasih celo večkrat na dan.

Zavarovanje hise stanovanja pred potresom-zemljevid

Na spletni strani Arso lahko vidimo, da so se na naključno izbrani dan v marcu tla v Sloveniji zatresla kar štirikrat, 220 prebivalcev je enega od potresnih sunkov tisti dan razločno čutilo, saj so izpolnili vprašalnik o potresu. K sreči škode ni bilo.

Večine potresov majhne intenzitete pa prebivalci sploh ne zaznamo.

Oceno učinkov potresa na ljudi, zgradbe in naravo imenujemo intenziteta potresa, ki se pri nas izraža po evropski makroseizmični lestvici (EMS) in ima 12 stopenj.

Po razvrstitvi Arso je Slovenija razvrščena v potresne stopnje intenzitete VI (manjše poškodbe zgradb), VII (zmerne poškodbe zgradb) in VIII (večje poškodbe konstrukcijskih delov, delna porušitev zgradb).

pravni nasveti potrosnikom v casu koranavirusa odgovorSlovenija leži na potresno aktivnem območju. Nihče ne more napovedati, kje in kdaj se bo zgodil potres ter kako močno se bodo zatresla tla. Zelo verjetno je, da se bo tam, kjer je nekoč že bil močan potres, ta ponovil. 

Potresno odporna gradnja in sklenitev ustreznega zavarovanja pred potresom lahko pripomoreta k temu, da ne ostanete brez strehe nad glavo. 

Kaj vpliva na velikost škode po potresu?

Na obseg posledic potresa vplivajo globina, v kateri je žarišče potresa, potresna odpornost objektov, gostota naseljenosti, čas potresa in krajevne značilnosti, predvsem lastnosti tal.

Čeprav potresi v Sloveniji ne dosegajo velikih vrednosti magnitude (mera za moč potresa, ocena sproščene energije), so lahko njihovi učinki zelo hudi, saj je globina potresnega žarišča večinoma manjša od 15 km. Potresno ogrožena je vsa Slovenija, razmeroma najbolj ogrožena je ljubljanska regija, še posebej Ljubljana.

Ob močnih potresih lahko poleg neposrednih žrtev in škode pride tudi do požarov, eksplozij, nesreč z nevarnimi snovmi, plazov in skalnih podorov, poplav ter bolezni ljudi in živali.  

Potresno najbolj ogroženi objekti

Objekti, ki niso bili projektirani in grajeni z upoštevanjem današnjega znanja o potresno odporni gradnji, so izpostavljeni precej večjemu potresnemu tveganju. Njihova potresna ranljivost je namreč večja kot pri objektih, zgrajenih po novejših oziroma veljavnih predpisih.

Najbolj ranljivi so objekti, ki so bili grajeni po drugi svetovni vojni, pred uveljavitvijo prvih predpisov leta 1964. 

Zavarovanje hiše, stanovanja in opreme pred potresom

Hišo, stanovanje in stanovanjsko opremo je možno zavarovati pred nevarnostjo potresa po običajnem postopku in pri vseh zavarovalnicah, ki sklepajo premoženjska zavarovanja. Sklenitev pogodbe je možna tudi po spletu.

Potres lahko povzroči popolno uničenje oziroma veliko škodo na zgradbi in opremi, zato nam premija precej poviša strošek zavarovanja v primerjavi z osnovnim paketom zavarovalnega kritja.

pravni nasveti potrosnikom v casu koranavirusa odgovorPomembno - potres ni vključen med temeljne nevarnosti, kot so požar, eksplozija, vihar, strela, toča itd., pred katerimi običajno zavarujemo zgradbe in opremo, ampak je dodatna nevarnost, ki jo je treba zavarovati posebej.

Za zavarovanje pred potresom veljajo določeni pogoji, omejitve in izključitve iz kritja. Povzemamo nekaj pomembnejših določil.

  • Pogoj za zavarovanje hiše, stanovanja in opreme pred potresom je, da jih zavarujemo pred (temeljnimi) nevarnostmi, kot so požar, eksplozija, vihar, strela, toča itd.
  • Posledica potresa je lahko požar. V tem primeru zgolj zavarovanje hiše/stanovanja/opreme pred požarom in drugimi temeljnimi nevarnostmi ne zadošča. Potrebujemo tudi zavarovanje pred potresom, saj je požar nastal v vzročni zvezi z njim.
  • Minimalna intenziteta potresa po evropski makroseizmični lestvici (EMS) kot pogoj za kritje v zavarovalnih pogojih večine zavarovalnic ni določena.
  • Zavarovanje pred potresom ne krije škode na dotrajanih ali neustrezno vzdrževanih zgradbah. 

Kaj vpliva na ceno zavarovanja (zavarovalno premijo)?

Uvrstitev na potresno območje

Večina zavarovalnic uvršča kraje v Sloveniji na štiri potresna območja. Ta so določena glede na izpostavljenost posameznega območja nevarnosti potresa.

Prav uvrstitev na potresno območje ima največji vpliv na premijo. Ta je za zgradbe na najbolj ogroženem območju približno štirikrat višja od premije za zgradbe na najmanj ogroženem območju.

Starost zgradbe

Pri določanju premije zavarovanja pred potresom zavarovalnice upoštevajo tudi starost zgradbe. Premija je višja za zgradbe, zgrajene pred letom 1964, ko so bili uveljavljeni prvi gradbeni predpisi o potresno odporni gradnji.

Zavarovanje na novo vrednost ali zavarovanje na dejansko vrednost

Pri zavarovanju individualne stanovanjske hiše, etažnega stanovanja in opreme zavarovalnice ponujajo dva načina določitve zavarovalne vrednosti – zavarovanje na novo vrednost ali zavarovanje na dejansko vrednost.

Zavarovanje hise stanovanja pred potresom3

Načina se razlikujeta predvsem pri obračunu škode. Pri zavarovanju na dejansko vrednost bo zavarovalnica od škode odbila znesek, ki ga je zavarovano premoženje izgubilo zaradi svoje starosti – obračunala bo amortizacijo.

Odbitku amortizirane vrednosti se lahko izognete z zavarovanjem na novo vrednost, če so za to izpolnjeni pogoji.

Soudeležba pri škodi – odbitna franšiza

Hiše, stanovanja in opreme pred potresom ni možno zavarovati brez vaše soudeležbe pri škodi – odbitne franšize. To pomeni, da boste škodo, ki je nižja ali enaka znesku franšize, nosili sami.

Praviloma lahko izbirate med tremi možnostmi odbitne franšize, in sicer 2-, 5- ali 10-odstotno, pri čemer nižji odstotek odbitne franšize pomeni višjo premijo.

Odbitna franšiza se obračuna od zavarovalne vsote, ki je določena v zavarovalni pogodbi. Primer: hiša je zavarovana pred potresom z zavarovalno vsoto 160.000 evrov in z odbitno franšizo 2 odstotka, kar znaša 3200 evrov. Če je škoda po ocenitvi zavarovalnice 10.000 evrov, bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino v višini 6800 evrov. 

Primerjajte pogoje kritja, franšize in premije

Pred sklenitvijo zavarovanja primerjajte ponudbe in pogoje več zavarovalnic glede pogojev kritja, franšize in premije. Bodite pozorni na to, kaj je osnova za obračun odstotka soudeležbe pri škodi (odbitne franšize). 

Pri zavarovanju pred potresom je to največkrat zavarovalna vsota, ki je določena v zavarovalni pogodbi. Če je v ponudbi zavarovalnice odbitna franšiza določena v fiksnem znesku, pretehtajte, katera možnost odbitne franšize je, ob upoštevanju višine premije, za vas ugodnejša. 

Posamično zavarovanje etažne lastnine in zavarovanje večstanovanjske zgradbe, ki ga sklene stanovanjski upravitelj

Stanovanjski upravitelj običajno poskrbi za zavarovanje zgradbe vključno s skupnimi deli in prostori, za zavarovanje vaše stanovanjske opreme pa morate poskrbeti sami.

Če zgradba kot celota ni zavarovana, je smiselno, da svoje stanovanje in opremo zavarujete sami s posamično polico, in sicer pred (temeljnimi) nevarnostmi, kot so požar, eksplozija, vihar, strela, toča, dodatno pa sklenete še zavarovanje pred potresom.

pravni nasveti potrosnikom v casu koranavirusa odgovorPoizvedite, ali je večstanovanjska zgradba zavarovana, pred katerimi nevarnostmi in na katero zavarovalno vrednost (dejanska ali nova vrednost). Polica za zavarovanje celotne zgradbe in posamična polica za zavarovanje vašega stanovanja naj skupaj sestavljata primerno zavarovalno kritje.

Viri
• Ocena ogroženosti Republike Slovenije zaradi potresov, Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, junij, 2018
• Ministrstvo RS za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, http://potresi.arso.gov.si

Avtorica: Leonida Fric

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več