Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Zavarovanje in pravice pacientov

Ali pravila Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) veljajo tudi za izvajalce zdravstvenih storitev, ki niso del javnega zdravstvenega sistema – torej zasebni izvajalci brez koncesije?

Že v 1. odstavku 1. člena je navedeno, da ta zakon določa pravice, ki jih ima pacient oziroma pacientka kot uporabnik oziroma uporabnica zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih oziroma izvajalkah zdravstvene dejavnosti. Čeprav se nekatere določbe iz zakona smiselno lahko nanašajo le na storitve v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, večina v zakonu določenih pravic velja za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.

Kaj v zvezi z reševanjem sporov določa Zakon o pacientovih pravicah?
Spori v zdravstvu na žalost niso tako redki, največ pritožb pa zaznavamo na področjih zobozdravstva in uveljavljanja pravice do korekcijskih očal.

Za reševanje sporov je ZPacP predvidel t.i. postopek z zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Postopek poteka tako, da pacient pritožbo (zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic) najprej vloži pri pristojni osebi izvajalca. Kdo je pristojna oseba, morajo izvajalci določiti sami, sicer se za tako osebo šteje direktor izvajalca. Podatki o pristojni osebi in načinu vložitve zahteve za obravnavo kršitve pacientovih pravic morajo biti javno objavljeni na vidnem mestu v čakalnici, ob vhodu na oddelek ali običajnem oglasnem mestu bolnišnice.

Pomembno: zahteva mora biti vložena pravočasno
ZPacP določa dva subjektivna roka: 

  • 15 dni od domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev ali
  • 30 dni od domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene obravnave.

Poleg tega zakon določa še objektivni rok 3 mesecev po preteku zgoraj navedenih subjektivnih rokov, če je pacient za kršitev zvedel kasneje ali so se posledice kršitve njegovih pravic pokazale kasneje.

Kako vložiti zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic?
Zahtevo lahko vložite

  • pisno ali
  • ustno na zapisnik, v tem primeru mora pristojna oseba izvajalca pacientu izročiti en izvod zapisnika.

Po prejemu zahteve ima izvajalec naslednje možnosti: 

  • zahtevi v celoti ugodi, o čemer napravi pisni zaznamek in ga pošlje pacientu;
  • napoti pacienta na pristojno pravno ali fizično osebo, pristojni državni organ ali najbližjega zastopnika, če se zahteva nanaša na uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja ali pravic, ki jih ta zakon ne ureja;
  • postopek ustavi, če pacient zahtevo umakne, o čemer napravi pisni zaznamek in ga pošlje pacientu ali
  • pisno povabi pacienta na ustno obravnavo po ZPacP.

Ustno obravnavo mora izvesti najkasneje v roku 15 dni od prejema pritožbe pacienta, cilj obravnave pa je razjasnitev vseh okoliščin, po potrebi s pomočjo drugih strokovnjakov ter sklenitev dogovora o rešitvi spora. Po končani obravnavi morajo vsi prisotni podpisati zapisnik, morebitni sklenjen dogovor o rešitvi spora pa podpišeta pacient in pristojna oseba izvajalca.

Kaj, če izvajalec zdravstvenih storitev ne upošteva pravi pritožbenega postopka ali sklenitev dogovora o rešitvi spora ni uspešna?
Če spora z izvajalcem ni bilo mogoče rešiti v zgoraj opisanem postopku obravnave kršitve pacientovih pravic, lahko pacient naslovi pritožbo (t.i. zahtevo za drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic) na Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje.

Nekaj informacij o postopku je na voljo na spletni strani ministrstva, kjer so navedeni tudi kontaktni podatki Komisije za varstvo pacientovih pravic.
Tudi za vložitev pritožbe na komisijo so predpisani zakonski roki, in sicer je pritožbo treba vložiti najpozneje:

  • v 15 dneh po vročitvi zapisnika iz postopka za obravnavo prve zahteve ali
  • v 15 dneh po poteku roka za izvršitev sklenjenega dogovora.

Če izvajalec zdravstvene dejavnosti ustne obravnave ni izvedel, lahko pacient vloži zahtevo na komisijo v 30 dneh od vložitve popolne prve zahteve.

V postopku pred komisijo lahko pacient in izvajalec skleneta poravnavo ali se dogovorita o mediacijskem postopku, komisija pa lahko opravi tudi postopek v senatni obravnavi. V senatni obravnavi še vedno lahko pride do sporazumne rešitve spora, vendar ima komisija tudi pristojnost odločiti o zahtevi pacienta in ji bodisi (delno ali v celoti) ugodi ali pa jo zavrne.

Čeprav postopek ni primeren za rešitev vseh vrst sporov (komisija na primer ne more odločiti o odškodninskem zahtevku), je postopek reševanja sporov po Zakonu o pacientovih pravicah koristen v številnih sporih. Še posebno je pomembno paziti na zakonske roke, saj njihova prekoračitev pomeni izgubo možnosti odločanja po tem postopku.

Kadar gre za spore z zasebniki, kjer pacient storitev v celoti plača sam, bi v poštev prišla tudi možnost uveljavljanja nepravilno opravljene storitve po Zakonu o varstvu potrošnikov, kjer so zahtevki nekoliko drugačni, za nadzor pa je pristojen Tržni inšpektorat. Zakon obenem ne preprečuje, da pravic ne bi mogli uveljavljati v obeh postopkih, seveda ob upoštevanju predpisanih zakonskih rokov.

Zastopniki pacientovih pravic
Ker je uveljavljanje pravic pacientov v praksi lahko težavno, pacienti pa so zaradi posebnega odnosa z zdravnikom ali drugim izvajalcem zdravstvene storitve včasih v težkem položaju, brezplačno pomoč, nasvete in zastopanje pri uresničevanju pacientovih pravic nudijo t.i. zastopniki pacientovih pravic. Seznam vseh zastopnikov pacientovih pravic je dostopen na spletu. Zastopniki so neodvisni, samostojni in svoje delo opravljajo nepoklicno, njihova pomoč pa je za pacienta brezplačna ter zaupne narave.

Kje lahko najdemo besedilo Zakona o pacientovih pravicah?
Vsa zakonodajna besedila so na voljo na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije, ali na državnem portalu PIS (pravno-informacijski sistem).

Ko ste ravno pri koncu brezplačno dostopnega članka …
Zveza potrošnikov Slovenije je nevladna organizacija – društvo – in se financira iz članskih prispevkov svojih članov, donacij fizičnih oseb in donacij dela dohodnine. Ker smo prepričani, da je naše delovanje in informiranje pomembno, tudi za zaščito vaših potrošniških interesov in pravic, vas prosimo, da nas pri našem delu podprete:

gdohodnina2 gclan2 gnakazilo2

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA