Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Trgovina
Trgovina
27. avgust 2019

Naša članica je v večji trgovini s pohištvom naročila posteljo za novo stanovanje. Dogovorjeni rok dobave je bil 45 dni, ki pa je že zdavnaj potekel. Trgovec je rok dobave nenehno podaljševal, naša članica se je čakanja naveličala in je želela od naročila odstopiti ter posteljo naročiti v drugi trgovini. Pa to lahko stori?

Pogodbeno razmerje med kupcem (potrošnikom) in prodajalcem ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki je glede na Obligacijski zakonik specialni zakon. Dolžnosti prodajalca in pravice potrošnika glede izpolnitve obveznosti iz prodajne pogodbe, ki so določene v 25. a členu ZVPot, so odvisne od tega, na kakšen način sta se kupec in prodajalec dogovorila o roku dobave naročenega blaga.

Če čas izročitve blaga v pogodbi ni določen, mora podjetje svojo obveznost izpolniti takoj, najpozneje pa v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, razen če se nista stranki dogovorili drugače.

V navedenem primeru je bil ob naročilu postelje dogovorjen 45-dnevni dobavni rok, ki je že zdavnaj potekel. Če potrošnik ob sklepanju pogodbe ne seznani prodajalca, da je pravočasna dobava blaga bistvena sestavina pogodbe (najbolje, da je to navedeno v prodajni pogodbi), ne more takoj odstopiti od prodajne pogodbe, temveč je nadaljnji postopek naslednji:

1 Dodatni rok
Če ni bilo določeno, da je dogovorjeni rok izpolnitve bistvena sestavina pogodbe, mora kupec določiti prodajalcu primeren dodatni rok za izpolnitev pogodbe. To naj stori pisno (na primer priporočeno s povratnico), da bo imel dokaz o izpolnitvi svoje obveznosti, če bo želel v nadaljevanju odstopiti od pogodbe.

2 Odstop od pogodbe
Če prodajalec niti v dodatnem roku ne dobavi postelje, lahko kupec odstopi od pogodbe. To stori tako, da napiše izjavo, iz katere mora na jasen in nedvoumen način izhajati, da prodajna pogodba zaradi odstopa preneha. Odstopno izjavo naj pošlje priporočeno po pošti, da bo lahko pozneje dokazal, kdaj jo je prodajalec dobil.

Pogodba ne preneha veljati sama od sebe, ampak šele takrat, ko so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji.

3 Posledice razvezane pogodbe
Obe stranki sta prosti obveznosti, prodajalec seveda ne tudi obveznosti povrnitve morebitne škode. Kupcu mora namreč plačati odškodnino za nastalo škodo, ker ni izpolnil svoje obveznosti, kupec pa mora dokazati prodajalcu odškodninsko odgovornost. Kupec se težavam z dokazovanjem odškodninske odgovornosti izogne, če je bila v pogodbi dogovorjena pogodbena kazen za neizpolnitev pogodbe (to je plačilo določenega denarnega zneska). V tem primeru mu ni treba dokazovati niti nastanka niti višine škode, saj obstoj škode ni pogoj za pravico do izplačila pogodbene kazni. Če je prodajalec plačilo že prejel, ga mora vrniti in plačati obresti od dneva, ko ga je prejel.

4 Če ne bi želeli odstopiti od pogodbe
Prodajalec v tem primeru dobavi posteljo z zamudo, potrošnik pa lahko od njega zahteva odškodnino za škodo, ki jo je utrpel zaradi zamude. Pri tem velja enako, kot smo zapisali v primeru odstopa od pogodbe, namreč da mora kupec dokazati prodajalcu odškodninsko odgovornost. Če je bila v prodajni pogodbi dogovorjena pogodbena kazen za zamudo, pa jo lahko uveljavlja le, če so izpolnjene zakonske predpostavke za pridobitev pravice do pogodbene kazni. Pri tem opozarjamo, da mora potrošnik pogodbeno kazen za zamudo uveljavljati pravočasno, to je najpozneje ob izpolnitvi pogodbe (dostavi postelje).

Plačilo obresti. Če je prodajalec kot pogoj za nakup zahteval delno ali celotno predplačilo, je dolžan potrošniku ob dobavi blaga obračunati in plačati obresti na predplačilo po obrestni meri, po kateri se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece (41. člen ZVPot). Za nadzor je pristojen Tržni inšpektorat RS.

Če odstopite od pogodbe, vam mora prodajalec nemudoma vrniti vsa opravljena plačila. Za nadzor je pristojen Tržni inšpektorat RS.

ZPS nasvet
Če je za potrošnika dobavni rok zelo pomemben oziroma bistven, saj poznejša dobava ne bi imela več smisla, naj poskrbi, da bo v pogodbi, predračunu ali v pisnem sporočilu prodajalcu izrecno zapisano, da je pravočasna dobava blaga bistvena sestavina pogodbe. Tako bo lahko, če bo nastala zamuda pri dobavi, (hitreje) odstopil od pogodbe, ker ne bo treba določiti prodajalcu dodatnega roka za izpolnitev pogodbe.

Dogovor o roku izpolnitve pogodbe (na primer "rok dobave je 45 dni" ali "rok dobave je 9. 5. 2019") kupci pogosto razumejo kot rok, ki jim je zagotovljen, ki je torej bistvena sestavina pogodbe, kar pa ni res. Zgolj na podlagi dogovorjenega roka izpolnitve še ni mogoče sklepati, da je za kupca ta rok bistvena sestavina pogodbe. Povedano drugače, samo določitev natančnega roka izpolnitve ne zadošča, saj še ne kaže, da gre za bistveno sestavino pogodbe in bi bila poznejša izpolnitev za kupca brez pomena.

Koristno je, če pogodba vsebuje tudi pogodbeno kazen. Če je v prodajni pogodbi zapisana pogodbena kazen, je položaj kupca v primeru ugotovljene kršitve prodajne pogodbe precej lažji, saj mu ni treba dokazovati niti nastanka niti višine škode.

Avtorica: Jana Turk

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA