Halo, operater! Bodi fer.

25. marec 2024

Halo, operater! Bodi fer.

Ste imeli ali še imate sklenjen naročniški paket storitev pri enem izmed štirih največjih telekomunikacijskih operaterjev v Sloveniji (Telekom, A1, Telemach ali T–2)? V tem primeru ste najbrž prikrajšani naročnik. Vašemu paketu so namreč v zadnjih 5 letih vsaj enkrat enostransko zvišali ceno naročnine in jo brez podpisa nove pogodbe nezakonito dražili.

Zato je VZMD (Vseslovensko združenje malih deležnikov) vložilo tožbo proti štirim velikim slovenskim operaterjem Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T–2. V svojih prizadevanjih za zagotovitev odškodnine zastopa vse fizične naročnike storitev omenjenih operaterjev, ki so jim kadar koli od leta 2018 dalje zvišali ceno naročnine.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije pozivamo prikrajšane naročnike

Skupaj podprimo prizadevanja združenja VZMD in zahtevajmo zakonsko skladne poslovne prakse, ki jih do zdaj ni bilo.

Prijavite se na spletni strani VZMD

Z izpolnitvijo obrazca na spletni strani VZMD:

 1. Se prijavite kot eden izmed mnogih prikrajšanih naročnikov zaradi nezakonitega enostranskega zviševanja cen naročniških paketov, pri katerem koli izmed naslednjih operaterjev: Telekom Slovenije d.d., A1 Slovenija d.d., Telemach d.o.o. ali T–2 d.o.o.
 2. Podprete prizadevanje VZMD in ZPS. Obveščeni boste o nadaljnjem poteku postopkov proti telekomunikacijskim operaterjem.
 3. V primeru uspešne tožbe boste med prvimi obveščeni o tem, kako do odškodnine v kolektivnem postopku. 

Prijavite se na spletni strani VZMD

Recite NE spornim praksam tudi vi!

Trdimo, da je enostranska sprememba pogodbenih pogojev nepoštena poslovna praksa.

Prijavite se na spletni strani VZMD, če ste bili prikrajšani zaradi enostranskega zvišanja naročnine in če želite:

 1. sporočiti telekomunikacijskim operaterjem, da se ne strinjate z enostranskimi spremembami pogodbenih pogojev in z nepredvidljivimi podražitvami,
 2. sporočiti telekomunikacijskim operaterjem, da se ne strinjate s tem, da s svojimi dejanji potrošnikom omejujejo izbiro,
 3. da sodišče kršitev potrošniških pravic s strani operaterjev prepozna kot pomemben problem in z obravnavo vzpostavi sodno prakso,
 4. podpreti zahteve VZMD in ZPS za bolj pošten trg telekomunikacij.

Čas je, da vsak operater postane bolj fer in da pravila začnejo veljati za obe strani. Vpis na seznam prikrajšanih naročnikov vam bo vzel le nekaj minut. Pridružite se nam!

Da sodišču predočimo razsežnosti omenjenih kršitev, vas prosimo, da se vpišete na seznam prikrajšanih naročnikov. Vpišete se lahko, če ste kadarkoli v zadnjih 5 letih imeli sklenjeno naročniško razmerje s katerim od omenjenih operaterjev. Od števila in višine zvišanj v vašem konkretnem primeru pa bo odvisna tudi vaša morebitna prisojena odškodnina.

Prijavite se na spletni strani VZMD

Prepričani smo, da skupaj lahko dosežemo spremembe. VZMD skupaj z nami in vami – potrošniki. Kolektivna tožba je logičen korak naprej, če želimo, da nas, vas slišijo. ZPS zato izraža  podporo prizadevanjem VZMD v zvezi z omenjenimi kolektivnimi tožbami in se je kampanji Halo operater! Bodi fer, tudi aktivno pridružila. Verjamemo, da je skupno delovanje različnih organizacij, ki v tem primeru zastopamo interese potrošnikov - naročnikov telekomunikacijskih paketov, ključno za dosego dolgoročnih pozitivnih sprememb.
Breda Kutin, predsednica ZPS

Ker na ZPS že vrsto let opozarjamo na problematične prakse telekomunikacijskih operaterjev, ki pogosto škodujejo interesom slovenskih potrošnikov in s tem tudi kršijo potrošniške pravice, in ker smo potrošniki več kot očitno šibkejša stranka v tem odnosu, smo se odločili, da podpremo kolektivne tožbe VZMD proti omenjenim štirim telekomunikacijskim operaterjem. Skupaj si bomo prizadevali, da boste zaradi neupravičenih podražitev prejeli odškodnino.

Naše pismo podpore (PDF)

Pogodbeno razmerje bi moralo biti obvezujoče za obe pogodbeni stranki: tako za vas kot za operaterja. Podražitve bi morale biti možne le na podlagi objektivnih okoliščin in bi morale biti pogodbeno opredeljene tako, da potrošnik lahko ves čas pogodbenega razmerja predvidi ceno svojega naročniškega paketa, ob jasnih in razumljivih pogojih ter po smiselnih in transparentnih metodah. V primerih zgoraj omenjenih operaterjev temu ni tako. Zato vas vabimo, da podprete naša prizadevanja v kolektivnem postopku, v katerem si bomo skupaj z VZMD prizadevali zaustaviti takšno prakso operaterjev in doseči, da boste oškodovanci prejeli pošteno odškodnino.

Prijavite se na spletni strani VZMD

Ne le, da ste plačali nekaj, česar niste dolžni, vaš operater vam je poleg tega onemogočil konkurenčno optimalno izbiro ponudnika telekomunikacijske storitve. Več o tem, zakaj je podražitev neupravičena, takšno pogodbeno določilo pa nično, izveste med pogostimi vprašanji.

Si želite, da se takšnih nepoštenih praks ne bi več dopuščalo, da bi pristojni organi pričeli v takih primerih ukrepati in da bi kot potrošniki imeli več izbire? Za to se zavzemamo tudi pri ZPS in VZMD, uspe pa nam lahko le z vašo pomočjo.

Prijavite se na spletni strani VZMD

VZMD je nevladna organizacija, ki zastopa male deležnike, in deluje od leta 2005. Od leta 2021 so svoje delovanje razširili na področja množičnega oškodovanja in kolektivnih akcij. Na ZPS smo se za sodelovanje z njimi v omenjeni zadevi odločili, ker želimo prispevati k vzpostavitvi sodne prakse, ki bo prepoznala nepoštene poslovne prakse, kakršna je zgornja, kot nesprejemljive, operaterjem pa naložila povrnitev škode potrošnikom.

Pridružite se nam. Le s pomočjo vas, potrošnikov, nam bo to tudi uspelo.

Prijavite se na spletni strani VZMD

Pogosta vprašanja o telekomunikacijskem sporu

Splošno o tožbi in odškodninskem zahtevku

V skupino prikrajšanih naročnikov spadajo vsi potrošniki:

 • ki imajo oziroma so imeli z enim izmed operaterjev v Sloveniji (Telekom, A1, Telemach in T–2), sklenjeno naročniško pogodbo, in sicer za mobilne storitve, internet, televizijo ali katerokoli kombinacijo navedenih storitev,
 • jim je katerikoli omenjeni operater v Sloveniji (Telekom, A1, Telemach in T–2) od leta 2018 enostransko zvišal ceno naročniškega paketa in
 • so tudi po podražitvi ostali v naročniškem razmerju in plačevali naročnino po zvišani ceni.

Omenjeni operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) s potrošniki v Republiki Sloveniji sklepajo naročniške pogodbe za mobilne in širokopasovne storitve, ki imajo vse naravo t. i. tipske pogodbe, pri katerih potrošniki v okviru vnaprej oblikovanih pogodbenih pogojev nimajo vpliva na vsebino.

Pri tem so operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) zlorabili svoj položaj s tem, da v naročniške pogodbe niso vključili ustreznih določb, ki urejajo pravice in obveznosti glede spreminjanja pogodbenih pogojev. Operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) so si namreč pridržali pravico do enostranskega spreminjanja pogodbenih pogojev, vključno s ceno, brez jasno določenih razlogov in metodologije za spreminjanje cene.

Tovrstni pogodbeni pogoji, ki omogočajo enostransko spreminjanje vseh pogodbenih pogojev, vključno s ceno, brez jasnih vnaprej določenih razlogov in metodologije za spreminjanje cene, se skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Direktivo Sveta 93/13/EGS in prakso Sodišča Evropske unije, štejejo za nepoštene in so kot taki nični.

Sodišče Evropske unije se je v zadevi C-92/11 postavilo na jasno stališče, da morajo ponudniki na trgu enostranske spremembe cene po tipski pogodbi urediti tako, da je sprememba cene v skladu z zahtevami po dobri veri, uravnoteženosti in preglednosti. Slednje pomeni, da mora ponudnik: (1) v pogodbi pregledno navesti razlog in metodo spreminjanja cene storitve tako, da lahko potrošnik na podlagi jasnih in razumljivih meril predvidi morebitne spremembe cen in (2) potrošniki morajo imeti ob spremembi cen pravico, da pogodbo odpovejo. Pri tem pa je pomembno, da možnost odstopa ne nadomesti zahteve po predhodni pregledni navedbi razloga in metode spreminjanja cene iz prve točke.

Operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) so v svojih naročniških pogodbah popolnoma zanemarili zahteve po dobri veri, uravnoteženosti in preglednosti, saj nihče od njih ni navedel nobenih razlogov o tem, kdaj se lahko spremeni cena, niti ni predvidel metode za spreminjanje cen. Zaradi navedenega so pogoji naročniških pogodb v delu, ki omogočajo operaterjem (Telekom, A1, Telemach in T–2) enostransko spreminjanje cen, nepošteni, in kot taki nični.

Kadar pa je potrošnik na podlagi ničnega določila že izpolnil določeno obveznost, je izpolnil nekaj, česar ni bil dolžan. Skladno z navedenim imajo po stališču VZMD, vsi naročniki pravico zahtevati nazaj celotno razliko med prvotno dogovorjeno ceno in ceno, ki so jo plačali na podlagi naknadnih enostranskih podražitev.

Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) v drugem odstavku 129. člena določa, da morajo biti naročniki o vsaki spremembi pogodbenih pogojev obveščeni najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem pa morajo biti hkrati obveščeni, da imajo v istem roku pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) so se pri svojem poslovanju vseskozi zanašali na pravno napačno razlago, da jim ureditev 129. člena ZEKom-1 daje pravico do enostranske spremembe pogodbenih pogojev, če se le držijo postopkovnih določb glede obvestila o spremembi in možnosti odstopa. Tovrstna razlaga določb 129. člena ZEKom 1 je nepravilna in v nasprotju z Direktivo 2002/22/ES ter zakonodajo o varstvu potrošnikov.

Ureditev 129. člena ZEKom-1 je treba razlagati na način, da potrošnikom (naročnikom) daje več pravic, ne pa na način, da jih v pravicah omejuje. Pravilna razlaga tako vodi do ugotovitve, da 129. člen ZEKom-1 operaterjem ne omogoča enostranskega spreminjanja bistvenih pogodbenih pogojev, ampak končnim uporabnikom (naročnikom) omogoča odstop od pogodbe tudi takrat, ko operaterji spreminjajo pogodbene pogoje, ki niso bistveni.

Odgovor na zastavljeno vprašanje se tako glasi: ne, 129. člen ZEKom-1 operaterjem nalaga zgolj nekatere obveznosti, ki jih imajo v primeru spreminjanja pogodbenih pogojev, kar pa ne pomeni, da je ob upoštevanju navedenih obveznosti, sprememba tudi dopustna. Upoštevati je treba namreč še preostala zakonodajna pravila, zlasti iz področja varstva potrošnikov.

Operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) so pri enostranskem spreminjanju cene popolnoma zanemarili pravila potrošniške zakonodaje.

S tem ko so si operaterji (Telekom, A1, Telemach in T–2) pridržali pravico do enostranske spremembe pogodbe (in jo je nenazadnje tudi večkrat izvršili), so potrošnikom onemogočili optimalno izbiro ponudnika telekomunikacijske storitve.

Zakaj? Potrošnik, ki se je odločal na podlagi cene naročniških paketov pri različnih ponudnikih, je lahko na neki točki izbral operaterja (Telekom, A1, Telemach ali T–2) kot najugodnejšega ponudnika. Pri tem pa potrošnik ni mogel predvideti, da bo lahko operater (Telekom, A1, Telemach ali T–2) zgolj nekaj mesecev po sklenitvi naročniškega razmerja naročnino podražil.

Potrošniki, ki so kateregakoli operaterja zbirali na podlagi cene naročniškega paketa, so bili tako pogosto izigrani med naročniškim razmerjem, ko se je naročnina podražila.

V postopkih za zagotovitev odškodnine si bo VZMD prizadeval zagotoviti odškodnino za vse naročnike, ki so imeli pri operaterjih (Telekom, A1, Telemach in T–2) sklenjen naročniški paket, ki se je v obdobju od januarja 2018 dalje vsaj enkrat enostransko podražil.

V primeru, da bo potrjena kolektivna poravnava, bodo v poravnavi natančno določeni vsi oškodovanci, ki bodo upravičeni do odškodnine. V primeru sprejetja pravnomočne sodbe pa bo vse oškodovance določilo sodišče.

Višina odškodnine, do katere je upravičen vsak posamezen prikrajšani naročnik, je zlasti odvisna od naročniškega paketa in obdobja, v katerem je imel naročnik sklenjeno naročniško razmerje.

VZMD bo med pripravo kolektivne tožbe pripravil razpredelnico, iz katere bodo razvidni paketi, ki so bili od januarja 2018 podvrženi podražitvam, in zneski spremembe cen.

VZMD bo kot reprezentativna oseba, ki je upravičena za vložitev kolektivne tožbe ali predloga za potrditev kolektivne poravnave, zastopal interese oškodovancev v najvišji možni meri.

V luči mirnega reševanja sporov je VZMD najprej skušal doseči izvensodni dogovor glede izplačila odškodnine vsem prikrajšanim naročnikom. Izvensodna pogajanja so bila neuspešna, zato je VZMD vložil kolektivno tožbo.

O poteku pogajanj in vseh dejanjih vas bo VZMD obveščal preko svoje spletne strani Kolektivno varstvo.

Skladno z Zakonom o kolektivnih tožbah posamezniki niso upravičeni do neposredne vložitve kolektivne tožbe, lahko pa za njihov račun kolektivno tožbo vloži pravna oseba zasebnega prava, ki opravlja nepridobitno dejavnost in pri kateri obstaja neposredna povezava med njenimi glavnimi cilji delovanja in pravicami, ki naj bi bile kršene in v zvezi s katerimi se vlaga tožba.

VZMD izpolnjuje zgoraj navedene pogoje in ima bogate izkušnje pri zastopanju interesov množično oškodovanih posameznikov. VZMD je v zadnjih 20. letih delovanja vzpostavil izkušeno ekipo strokovnjakov, ki ima vsa potrebna pravna in organizacijska znanja za kvalitetno in učinkovito zastopanje interesov njenih članov.

Seznam podražitev pri posameznih operaterjih je objavljen na spletni strani Kolektivno varstvo.

Kako se pridružiti in sodelovati?

Vsak posameznik lahko največ pripomore k skupnemu uspehu tako, da izpolni obrazec in se evidentira kot prikrajšani naročnik.

Prav tako apeliramo na vse prikrajšane naročnike, da to spletno stran delijo tudi z drugimi prikrajšanimi naročniki, saj bo na ta način prizadevanja VZMD podprlo večje število prikrajšanih naročnikov, kar bo povečalo pogajalsko moč VZMD in možnosti za uspešno zagotovitev odškodnine.

Dokler ne bo potrjena kolektivna poravnava oziroma sprejeta pravnomočna sodba, vam ni treba opraviti nobenih formalnih dejanj.

Ne glede na navedeno pa vam predlagamo, da se z izpolnitvijo obrazca evidentirate kot eden izmed prikrajšanih naročnikov. Na ta način si boste zagotovili, da boste obveščeni o tem, kdaj lahko črpate odškodnino, hkrati pa boste obveščeni tudi o vseh ostalih podrobnostih za uspešno pridobitev odškodnine.

Vse oškodovance bo VZMD obveščal preko svoje spletne strani Kolektivno varstvo.

Predlagamo, da se tudi evidentirate z izpolnitvijo obrazca in si na ta način zagotovite, da boste med prvimi obveščeni o poteku postopka in o načinih ter postopkih za črpanje odškodnine.

VZMD bo za skupino prikrajšanih naročnikov vodil izvensodni in sodni postopek zoper operaterje (Telekom, A1, Telemach in T–2) in bo v zvezi z vodenjem teh sporov od pridruženih članov zbiral in obdeloval različne osebne podatke, ki jih bodo VZMD posredovali oškodovanci, pri čemer jim bo VZMD predhodno pojasnil, zakaj je zbiranje določenih podatkov potrebno.

Zbrani podatki se bodo obdelovali zaradi in v zvezi z vodenjem postopkov, in sicer zlasti zaradi potrebe izkazovanja reprezentativnosti VZMD, dokazovanja v sodnem postopku, izvrševanja sodne odločbe, obveščanja o črpanju prisojene odškodnine in drugih razlogov, ki so povezani s postopki.

Vaše podatke bomo posredovali tudi pooblaščeni odvetniški družbi, ki bo podatke uporabljala za potrebe vodenja izvensodnega in sodnega postopka zoper operaterje (Telekom, A1, Telemach in T–2).

Izrecno vas opozarjamo, da z izpolnitvijo obrazca za pridružitev niste neposredno vključeni v postopek in vas odvetniška pisarna tudi ne zastopa neposredno ter za vas ne more neposredno izražati vaše volje.

V primeru, da sodite v skupino prikrajšanih naročnikov, vendar ne želite, da se kolektivna tožba in sprejeta sodba nanaša tudi na vas, boste imeli v postopku pred sodiščem možnost podaje izjave o izključitvi iz kolektivnega postopka.

Sodišče bo po pravnomočnosti sklepa o odobritvi kolektivne odškodninske tožbe vse oškodovance na ustrezen način obvestilo o vseh pomembnih informacijah v zvezi s tožbo, med drugim tudi o roku in načinu podaje izjave o izključitvi.

Predlagamo, da spremljate register kolektivnih tožb, kjer sodišče vodi evidenco vseh kolektivnih postopkov, in je vzpostavljen z namenom seznanitve čim večjega števila oškodovancev o poteku postopka ter morebitnih upravičenjih, ki jih imajo oškodovanci v okviru posameznega postopka.

Stroški in financiranje

Prikrajšani naročniki ne rabijo v predmetnem postopku ničesar plačati in tudi nikdar med postopkom ne bodo pozvani h kakršnemu koli plačilu.

V primeru, da bi z vami stopil v stik nekdo, ki bi od vas želel kakršno koli plačilo v povezavi s kolektivnim postopkom, vas prosimo, da nas nemudoma obvestite na elektronski naslov [email protected], da lahko čim bolj učinkovito preprečujemo morebitne prevare.

Odvetniška pisarna Jereb d.o.o. se je zavezala, da bo krila vse stroške izvensodnih in sodnih postopkov glede nezakonitega zviševanja cen zoper operaterje Telekom, A1, in Telemach, Odvetniška pisarna Titan o.p., d.o.o. pa zoper operaterja T-2. Slednje pomeni, da Odvetniško pisarno Jereb d.o.o.  in Odvetniško družbo Titan o.p., d.o.o. v primeru neuspeha bremenijo vsi stroški postopkov, tj. stroški njunega dela kot tudi pravdni stroški, ki so nastali nasprotni pravdni stranki.

Skladno s prvim odstavkom 61. člena ZKolT pa sta odvetniški pisarni v primeru uspeha upravičeni do nagrade v višini 30 odstotnega deleža od zneska, ki ga bo prisodilo sodišče. Pri tem se navedeni delež obračuna zgolj od izplačil, ki so bila tudi dejansko uveljavljena.

Nagrada odvetniške pisarne se v primeru uspeha izplača neposredno iz prisojenega zneska in oškodovanci ne rabijo ničesar plačevati neposredno odvetniški pisarni ali VZMD ter tudi nikdar ne bodo pozvani k plačilom v zameno za izplačilo odškodnine.

VZMD se je odločil za tovrstno obliko sodelovanja zaradi tega, ker na ta način celoten riziko neuspeha prevali na odvetniško pisarno, oškodovanci pa niso stroškovno izpostavljeni, hkrati pa so upravičeni do odškodnine v primeru uspeha.

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja oziroma bi radi dobili bolj podrobne informacije, vas prosimo, da kontaktirate VZMD na elektronski naslov: [email protected].

Halo, operater! Bodi fer.

Halo operater! Bodi fer. - kaj očitamo operaterjem in kako bi moralo biti?
3. april 2024
Pogodbe s telekomunikacijskimi operaterji: odnos ni vedno pošten
3. april 2024
VZMD in ZPS skupaj za potrošnike: Halo, operater! Bodi fer.
25. marec 2024

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

 • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
 • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
 • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
 • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju