Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Krediti
Krediti
27. junij 2019

Ko v banki najemate potrošniški kredit, ne pozabite, da obstajajo predpisi, ki vam lahko pomagajo pri izbiri najboljše ponudbe in načinu, kako se pravilno odzvati na vprašanja, ki se pojavijo. Pravice se nanašajo na celoten kreditni cikel, tako na predpogodbeno fazo kot na sam pogodbeni odnos med vami in banko, vse dokler ne povrnete izposojenega denarja.

Osnovo potrošniškega kreditiranja v Sloveniji ureja Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki povzema pravila evropske zakonodaje, med drugim tudi zagotovitev standardiziranih in primerljivih informacij, pravico potrošnika do predpogodbenih informacij, pravico do odstopa od kreditne pogodbe brez navedbe razloga, predčasnega odplačila kredita, možnost izvensodnega reševanja sporov in pravico do informacij v primeru zavrnitve vloge za sklenitev kredita na podlagi rezultatov poizvedbe v zbirki osebnih podatkov, o čemer pišemo podrobneje v nadaljevanju.

Pravica do predhodnih informacij
Še pred sklenitvijo kreditne pogodbe vam je kreditodajalec ali kreditni posrednik dolžan, razen v nekaterih primerih, brezplačno zagotoviti jasne in razumljive predhodne informacije o kreditni pogodbi, in sicer pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov na obrazcu za predhodne informacije o kreditu.

Pravica potrošnika do predhodnih informacij kreditodajalcu nalaga, da razkrije bistveno vsebino bodoče kreditne pogodbe.

Ta standardni dokument je oblikovan tako, da kreditojemalcu omogoča najboljši možni pregled pogojev kredita, informacije pa vsebujejo podatke o dajalcu kredita, opis glavnih značilnosti kredita, njegovih stroškov, opis pravic in obveznosti potrošnika in dajalca kredita ter potreben dodaten pouk, opozorila in pojasnila glede vrste in načina sklepanja kreditnih pogodb. Poenostavljeno zapisano, predhodne informacije vsebujejo standardizirane postavke, ki bodo pozneje zapisane v kreditni pogodbi, kar kreditojemalcu omogoča lažje odločanje pri izbiri potrošniškega kredita. Če vam ponudnik kredita tega obrazca ne izroči sam, ga lahko zahtevate.

Pravica do osnutka kreditne pogodbe
Nikar ne podpisujte pogodbe, če njene vsebine ne razumete. Na zahtevo vam mora kreditodajalec ali kreditni posrednik zagotoviti brezplačen izvod kreditne pogodbe, ki vsebuje vse z zakonom predpisane pogodbene informacije. Podrobno preberite kreditno pogodbo in se poučite o njeni vsebini. Ključnega pomena je, da ste pred prevzemom obveznosti iz kreditne pogodbe seznanjeni z vsemi njenimi pogoji in s podatki ter ustrezno informirani o vseh posledicah svoje odločitve. Če kakšnega določila v pogodbi ne razumete, vprašajte kreditodajalca. Ta vam mora brezplačno ponuditi obrazložitev pogodbe na način, da vam bo razumljiva.

Potrošniku ni dovoljeno zaračunati plačil, obresti, dajatev ali drugih podobnih stroškov, ki niso navedeni v besedilu kreditne pogodbe.

Pravica do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga
Če ste kljub temu pogodbo podpisali in pozneje ugotovili, da bi bilo bolje, da je ne bi sklenili, lahko v 14 dneh od nje odstopite brez navedbe razloga. Pravico do odstopa od pogodbe uveljavljate z obvestilom pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, ki ga pošljete dajalcu kredita.

Če od pogodbe odstopite po črpanju kredita, dajalcu kredita plačate glavnico in obresti, obračunane na to glavnico, od dneva, ko je bil kredit črpan, do dneva, ko je glavnica vrnjena. Obresti črpanega dela kredita se izračunajo na podlagi dogovorjene kreditne obrestne mere. Dajalec kredita ne sme zaračunati nobenih drugih stroškov, razen morebitnih nepovratnih stroškov, ki jih je sam plačal v postopku pred sodišči, upravnimi organi ali osebam z javnim pooblastilom.

Pravica do predčasnega odplačila
Če želite svoj kredit odplačati prej, kot je navedeno v pogodbi, imate to pravico. Odplačilo posojila je praviloma vedno v vašo korist, saj ste v tem primeru upravičeni do zmanjšanja skupnih stroškov kredita v delu, ki ga sestavljajo obresti in stroški preostalega obdobja trajanja pogodbe – od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega plačila (diskontirane) kredita se odšteje sedanja vrednost (valorizirana) pogodbenih obresti, vključno z morebitnimi stroški, ki bi tekle od dneva predčasnega plačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so bili pogodbene obresti in stroški za to obdobje že obračunani in zajeti v vaša plačila.

Banka vam mora na razumljiv način in brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov, ki nastanejo s celotnim ali delnim predčasnim odplačilom kredita.

favicon S predčasnim odplačilom kredita boste prihranili pri prihodnjih plačilih obresti ali pri drugih rednih stroških, ki vam jih zaračuna vaš kreditodajalec. Višino teh prihrankov lahko preverite s kalkulatorjem na naši spletni strani.

Zavedajte se, da boste morda morali ponudniku kredita plačati stroške predčasnega poplačila, vendar je višina nadomestil, ki vam jih sme zaračunati za predčasno odplačilo kredita, zakonsko omejena. Pri predčasnem odplačilu je dajalec kredita upravičen do pravičnega nadomestila morebitnih stroškov, ki so neposredno povezani s predčasnim odplačilom kredita, če se predčasno odplačilo izvede za obdobje, za katero je bila določena fiksna kreditna obrestna mera. Nadomestilo ne sme presegati enega odstotka zneska predčasno odplačane glavnice, če potrošnik predčasno odplača kredit več kot eno leto pred končno dospelostjo kreditne pogodbe. Če je do končne dospelosti kreditne pogodbe eno leto ali manj, nadomestilo ne sme presegati 0,5 odstotka zneska predčasno odplačane glavnice. Nadomestilo lahko dajalec kredita zahteva pod pogojem, da vsota predčasnih odplačil v 12 mesecih presega 10.000 evrov. Nobeno nadomestilo tudi ne sme presegati zneska obresti, ki bi jih potrošnik plačal med predčasnim odplačilom in dogovorjenim datumom prenehanja kreditne pogodbe.

Zavrnitev zaradi informacij v zbirki osebnih podatkov
Če dajalec kredita zavrne vlogo za sklenitev kreditne pogodbe na podlagi rezultatov poizvedbe v zbirki osebnih podatkov, mora potrošnika brezplačno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov takoj obvestiti o rezultatu te poizvedbe in o zbirki osebnih podatkov, v kateri je bila poizvedba izvedena.

Kot pogost primer uporabe podatkov iz zbirk osebnih podatkov lahko navedemo Sisbon. Dajalec kredita je namreč pred odobritvijo dolžan preveriti vašo kreditno sposobnost, tudi s pomočjo sistema izmenjave podatkov o zadolženosti fizičnih oseb (Sisbon). Na podlagi pridobljenih podatkov vam lahko kredit odobri ali zavrne. Če je bila vaša vloga za odobritev kredita zavrnjena zaradi informacij, ki jih je posojilodajalec prejel iz navedenega sistema, vas mora posojilodajalec o tem takoj pisno obvestiti.

Svetujemo vam, da še pred odločitvijo o kreditu pridobite podatke, ki jih o vas vodi sistem Sisbon. To lahko naredite s spletno aplikacijo "Moj Sisbon", ki fizičnim osebam omogoča vpogled v podatke, ki so o njih zbrani v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb.

Če ugotovite nepravilnost v podatkih sistema Sisbon, lahko pisno zahtevate njihov izbris oziroma popravek in se tako izognete nepotrebnim zapletom pri obravnavi kredita.

Za izpis lahko zaprosite pri kateri koli banki ali pri Banki Slovenije. V ta namen je treba izpolniti poseben obrazec "Zahteva komitenta za izpis osebnih podatkov iz Sisbon", ki ga osebno oddate v banki ali Banki Slovenije. Izpis boste s priporočeno pošto na želeni naslov prejeli najpozneje v 15 dneh od prejema vaše pisne zahteve.

Pravica do izvensodnega reševanja sporov
Če niste zadovoljni z rešitvijo pritožbe, ki ste jo podali dajalcu kredita, obstaja dodatna možnost preučitve upravičenosti pritožbe v sklopu postopka za izvensodno reševanje sporov. Dajalec kredita mora zagotoviti možnost izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z opravljanjem storitev potrošniškega kreditiranja pred izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Sodelovanje dajalca kredita v postopku iz prejšnjega odstavka, ki ga sproži potrošnik pred izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, je obvezno.

Zaključek
Veliko razumevanja je potrebno, ko gre za poznavanje finančnih pravic. Poskrbite, da se seznanite s finančnimi produkti in storitvami, kreditodajalcu postavljajte vprašanja o vsem, kar ni jasno, in preberite drobni tisk pred podpisom kakršnih koli pogodb in drugih sporazumov.

Avtor: Marko Tretnjak

bs

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več