Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Brošure
Brošure
25. julij 2007
Pomembno! Previsok račun.

V informativnem listu pišemo o najpomembnejših pravilih, ki urejajo področje telefonije. Po novem lahko ob prehodu na drugega operaterja zahtevate tudi prenos svoje telefonske številke. Operater vas mora obvezno pisno opomniti preden vam izklopi telefon, če vam operater omeji klice, lahko še vedno pokličete na 112 za klic v sili. Opozarjamo tudi na to, da je potrebna velika previdnost, če za brskanje po internetu uporabljate klicni dostop in da je potrebno plačane račune hraniti še vsaj leto po tem, ko je minilo leto v katerem je bilo potrebno plačati račun.

Leto izdaje: 2006.

Pomembno! Previsok račun.
Ali veste?
 • Zakon vam zagotavlja pravico do priklopa na omrežje fiksne telefonije.

  Pravice in dolžnosti operaterjev in uporabnikov fiksne telefonije so urejene v Zakonu o elektronskih komunikacijah, ki je usklajen z evropskimi predpisi. Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja Agencija za pošto in elektronske komunikacije. Po tem zakonu so dolžni vsi operaterji fiksne telefonije po dostopni ceni zagotoviti končnim uporabnikom predpisan najmanjši obseg svojih storitev ne glede na to, kje v Sloveniji se nahajajo uporabniki (t. i. univerzalna storitev). Med minimalne storitve, ki so jih dolžni zagotoviti operaterji, sodijo: priključitev na javno telefonsko omrežje in omogočanje vzpostavljanja in sprejemanja notranjih in mednarodnih klicev, omogočanje komunikacije po faksu in dostopa do interneta s primerno funkcionalno hitrostjo, dostop do službe za informacije o naročnikih, zagotovitev določenega števila javnih telefonskih govorilnic, posebno skrb za invalide. V zvezi z dostopom do storitev lahko pri operaterju vložite ugovor v roku 15 dni, od kar ste izvedeli za operaterjevo odločitev, s katero se ne strinjate. Če operater ne ugodi vašemu ugovoru, ali če o njem ne odloči v roku 15 dni, potem ko ga je prejel, se lahko v 15 dneh pritožite na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije.
   

 • Splošni pogoji poslovanja so sestavni del naročniške pogodbe z operaterjem in prav tako urejajo pravice in obveznosti med njim in naročnikom. 

  S podpisom naročniške pogodbe se tudi zavežete, da boste spoštovali operaterjeve splošne pogoje poslovanja. V naročniški pogodbi morajo biti natančno navedene storitve, ki vam jih bo zagotavljal operater ter njihova kakovost in cena. Splošni pogoji poslovanja, cene in tarife morajo biti jasne, razumljive in pregledne ter dostopne potrošnikom brez težav. O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja vas mora operater obvestiti najmanj 30 dni pred uveljavitvijo predlagane spremembe. Če se s spremembo ne strinjate, lahko naročniško razmerje prekinete brez sankcij.
   

 • Objavo svojih podatkov v javnem telefonskem imeniku lahko zavrnete. 

  Vpis vaših podatkov v telefonski imenik je vaša pravica in ne dolžnost. Operater lahko, če to želite, vključi v telefonski imenik tudi podatke o vašem akademskem, znanstvenem ali strokovnem nazivu, proti plačilu pa tudi morebitne druge podatke, če se s tem ne posega v pravice drugih oseb.


 • Če vam operater omeji odhodne klice, še vedno lahko pokličete 112 za klic v sili.

 • Operater vas mora obvezno pisno opomniti, preden vam zaradi neplačila odklopi telefon.

 • Enkrat letno imate pravico do brezplačne zapore odhodnih klicev v mednarodno območje, kar vam zagotavlja tudi zanesljivo zaščito pred zlorabami, če imate urejen dostop do interneta prek modema in ne uporabljate širokopasovnega dostopa (ADSL). 

  Kljub zapori lahko pokličete v tujino, a morate pri tem uporabiti storitev polavtomatskega posredovanja klicev, ki vam jo operater dodatno zaračuna.


 • Od 10. 5. 2006 velja, da lahko, ko zamenjate operaterja, zahtevate tudi prenos vaše obstoječe telefonske številke. 

  Če želite ob zamenjavi operaterja prenesti tudi številko, morate o možnosti in drugih pogojih prenosa najprej povprašati pri potencialnem novem operaterju. Če je odgovor pozitiven, pri tem operaterju vložite pisno zahtevo za prenos številke, ki jo mora posredovati vašemu trenutnemu operaterju. Novi operater vam mora pojasniti, kakšen je postopek prenosa številke in vas opozoriti še zlasti na to, koliko časa bo sama storitev onemogočena zaradi izvedbe postopka prenosa številke (največ 3 ure). Če novi operater vašo zahtevo zavrne, mora svojo odločitev obrazložiti. Za prenos številke vam lahko zaračuna le stari operater, in sicer enkratni znesek največ 2.500 SIT.


Kako ukrepati?
 • Če je račun za telefon previsok, lahko v 15 dneh po prejemu zahtevate, da vam operater pošlje bolj razčlenjen (višja stopnja) račun, da boste lahko preverili klice. Nemudoma pa poravnajte nesporni del računa.

  Osnovna razčlenitev računa je brezplačna in vam jo je operater dolžan pošiljati hkrati z izstavljenim računom, razen če izrecno izjavite, da tega ne želite. Višja stopnja razčlenitve računa se lahko zaračuna, vendar le do višine dejanskih stroškov, ki jih ima operater z zahtevano dodatno razčlenitvijo. Namesto nespornega dela računa lahko poravnate tudi znesek, ki je enak povprečnemu znesku zadnjih treh prejetih nespornih računov.


 • Če ugotovite nepravilnosti v razčlenjenem računu, lahko v 15 dneh potem, ko ste dobili širšo razčlenitev, ugovarjate zoper račun.

  Ugovor vložite pisno in ga operaterju pošljite kot priporočeno pošiljko s povratnico, tako da boste vedeli, kdaj je operater dobil vaš ugovor. Shranite kopije celotne dokumentacije.


 • Če je operater vašo pritožbo zavrnil ali nanjo ni odgovoril v 15 dneh, se lahko v  naslednjih 15 dneh pritožite na Agencijo za pošto in elektronske komunikacije ali pa spor rešujete v postopku na rednemu sodišču. 

Ne pozabite !
 • Priporočljivo je hraniti plačane račune, dokler ne izteče zastaralni rok, torej vsaj še eno leto potem, ko mine leto, v katerem je bilo treba račun plačati.

  Primer: račun, ki je zapadel v plačilo 15. 6. 2006, morate hraniti najmanj do 31. 12. 2007.


 • Operaterja pravočasno pisno obvestite o spremembi vaših podatkov.

 • Od časa do časa pobrskajte po operaterjevih spletnih straneh in bodite pozorni na njegova sporočila za javnost.

 • Če za brskanje po internetu uporabljate klicni dostop, pazljivo preberite vsako ponudbo, ki jo sprejmete, in ne obiskujete sumljivih spletnih mest.

  Četudi niste naročnik fiksne telefonije, je dobro vedeti, kakšne so vaše pravice, če operater potrebuje vaše zemljišče za gradnjo ali vzdrževanje omrežja in pripadajoče infrastrukture. Po zakonu se namreč tovrstni posegi štejejo za javno korist, kar pomeni, da praviloma ne morete nasprotovati operaterjevim posegom v vašo lastnino. Posegi morajo sicer biti čim manjši, pri čemer se vam lahko del zemljišča odvzame (razlastitev oziroma odvzem lastninske pravice) ali pa se na njem ustanovi služnost (omejitev lastninske pravice). Razlastitev se opravi po določilih posebnega zakona, za ustanovitev služnosti pa vam mora operater predlagati sklenitev pogodbe. Obvezna sestavina te pogodbe je določilo o višini denarnega nadomestila v zameno za ustanovljeno služnost, operater pa vam mora povrniti tudi vso škodo, ki bi nastala pri gradnji ali vzdrževanju omrežja. Če se s predlogom operaterja za ustanovitev služnosti ne strinjate, lahko zahtevate, da o ustanovitvi služnosti na vašem zemljišču odloči pristojni upravni organ.


  Zloženka v pdf. 

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA