Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Brošure
Brošure
25. julij 2007

Pomemebno! Nepošteni pogoji so nični.

Ali veste?

 • Pogodbeni pogoji so vse sestavine pogodbe, ki jih določi podjetje. Velikokrat so zapisani tudi v obliki splošnih pogojev poslovanja ali kot vnaprej natisnjen obrazec pogodbe. Običajno jih uporabljajo banke, zavarovalnice, turistične agencije, kemične čistilnice, podjetja s kataloško prodajo ...

 • Pogodbeni pogoji vas zavezujejo le, če vas je podjetje pred sklenitvijo pogodbe (pisne ali ustne) izrecno opozorilo nanje in vam jih izročilo oz. so vam bili dostopni brez težav (npr. v poslovalnici).

 • Pogodbeni pogoji morajo biti jasni in razumljivi, zato se tisti, ki so nejasni, razlagajo v korist potrošnika.

 • Če so pogodbeni pogoji nepošteni do potrošnika, so nični; to pomeni, kot da ne bi bili dogovorjeni. Pogodba se izpolni brez upoštevanja nepoštenega pogoja.

  Pravila o ničnosti so zapisana v Obligacijskem zakoniku v členih od 86. do 93 in podrobneje določajo posledice ničnosti, delno ničnost, konverzijo, odgovornost tistega, ki je kriv za ničnost pogodbe, in uveljavljanje ničnosti.
   

 • Zakon določa merila za presojo pogodbenih pogojev in kateri od njih se ob upoštevanju teh meril zlasti štejejo za nepoštene do potrošnikov (npr. če si podjetje pridrži pravico, da enostransko spremeni bistvene pogodbene pogoje; če cena ni dovolj jasno določena ali določljiva; če lahko podjetje enostransko in brez utemeljitve razlogov spremeni lastnosti blaga ali storitve).

  Zakon pravi, da je pogodbeni pogoj nepošten, če:
  - povzroči znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih v škodo potrošnika ali
  - povzroči, da je izpolnitev pogodbe neutemeljeno v škodo potrošnika ali
  - povzroči, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval, ali
  - nasprotuje načelu poštenja in vestnosti.

  Če uporaba pogodbenega pogoja povzroči eno od zgoraj naštetih škodljivih posledic, je tak pogoj nepošten do potrošnika in zato ničen. Zakon skladno z evropsko direktivo še posebej našteva posamične določbe, ki se običajno uporabljajo v pogodbah in se v primeru škodljivih posledic štejejo za nepošten pogoj:
  -  določba, da lahko podjetje v vsakem primeru odstopi od sklenjene pogodbe;
  - določba, s katero se mora potrošnik odpovedati svoji pravici do uveljavljanja  različnih ugovorov, ki mu jih priznava zakonodaja;
  - določba, po kateri cena (vrednost pogodbe) ni določena ali ni dovolj določena;
  - določba, ki izključuje odgovornost za škodo, ki jo je podjetje ali njegova odgovorna oseba povzročilo namenoma ali iz malomarnosti;
  - določba, s katero si podjetje zagotovi neprimerno dolg rok za izvršitev pogodbene obveznosti;
  - določba, da lahko podjetje enostransko spremeni pogodbene pogoje, ki so bistveni za pogodbo;
  - določba, s katero si podjetje pridrži pravico, da odloči, ali je dobavljeno blago skladno s pogoji v pogodbi;
  - določba, s katero se določi pogodbena kazen v korist podjetja;
  - določba, s katero sme podjetje prenesti svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, ki v pogodbi sploh ni navedena;
  - določba, da breme dokazovanja nosi potrošnik, čeprav zakon določa drugače;
  - določba, ki izključuje ali omejuje odgovornost podjetja za primer smrti ali poškodbe potrošnika, ki nastanejo zaradi dejanja podjetja ali opustitve;
  - določba, ki omogoča podjetju, da brez primernega odpovednega roka odstopi od pogodbe, ki je sklenjena za nedoločen čas;
  - določba, ki dovoljuje podjetju, da enostransko in brez navedbe razlogov spremeni lastnosti blaga ali storitev;
  - določba, ki dovoljuje podjetju, da ob dobavi blaga ali po opravljeni storitvi določi ali celo zviša ceno, pri tem pa potrošniku prepoveduje odstop od pogodbe, čeprav je takšna cena previsoka glede na ceno, ki je bila določena ob sklenitvi pogodbe;
  - določba, ki daje podjetju izključno pravico razlage pogodbenih določil;
  - določba, da mora potrošnik izpolniti vse pogodbene obveznosti, četudi podjetje svojih obveznosti ne izpolni;
  - določba, ki omejuje ali izključuje potrošnikovo pravico do pravnega varstva (npr. omejuje dostop do dokaznega gradiva);
  - določba, da lahko podjetje podaljša pogodbo, ki je sklenjena za določen čas, če potrošnik pravočasno ne sporoči, da podaljšanja ne želi, rok za sporočilo pa je nerazumno kratek;
  - določba, ki omejuje obveznost podjetja, da izpolni obveznosti, ki so jih prevzeli njegovi zastopniki.
   
  Sodišče pri presoji, ali je posamezen pogodbeni pogoj nepošten, upošteva tudi njegovo povezanost z drugimi pogodbenimi pogoji v isti pogodbi ali v drugi pogodbi med istima strankama, pa tudi naravo blaga oziroma storitev ter druge okoliščine v zvezi s sklenitvijo pogodbe.

Kako ukrepati? 

 • Pred podpisom pogodbe pozorno preberite vse dokumente, ki vam jih izroči ponudnik. Če so sestavni del pogodbe tudi splošni pogoji poslovanja, (ponavadi so natisnjeni na posebnem listu), jih shranite skupaj s pogodbo, da boste imeli dokaz, če bi prišlo do spora o vsebini pogodbenega razmerja.

 • Če se podjetje sklicuje na pogodbene pogoje, na katere vas ni opozorilo in vam jih pred sklenitvijo pogodbe ni izročilo, ga opozorite, da vas ne zavezujejo. Če spora kljub temu ni možno rešiti sporazumno, poiščite strokovni pravni nasvet. 
 • Če podjetje uporablja nepoštene pogodbene pogoje, ga tržni inšpektorat lahko kaznuje z globo.

Ne pozabite! 

 • Prepoved uporabe nepoštenih pogodbenih pogojev velja za vse pogodbe, ki jih ponudniki blaga in storitev sklepajo s potrošniki.

 • Uveljavljanje ničnosti ne zastara.

Zloženka v pdf.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA