Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Brošure
Brošure
25. julij 2007

Pomembno! Pravica do odstopa od pogodbe.

Prodaja na daljavo, to je prek oglasa, kataloga, TV prodaje, po telefonu ali internetu, je vedno bolj priljubljena. Pomembno je, da poznate svoje pravice, saj lahko tovrstna prodaja poleg številnih prednosti, kot je npr. nakup iz naslonjača, prinese tudi kar nekaj težav.

Leto izdaje: 2008.

Pravica do odstopa od pogodbe!
Ali veste?
 • Če naročite blago ali storitev na daljavo, to je prek oglasa, kataloga, TV prodaje, po telefonu, internetu, imate pravico, da odstopite od sklenjene pogodbe in zahtevate vrnitev vplačanih zneskov, ne da bi navedli razlog. To velja tudi za pogodbe o finančnih storitvah, ki so sklenjene na daljavo. 

  Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh sporoči podjetju, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri pogodbah o življenjskem zavarovanju in tistih, ki zadevajo osebna pokojninska zavarovanja in so sklenjene na daljavo, je ta rok 30 dni.

   

 • Rok za odstop od pogodbe je 14 dni in začne teči po prejemu blaga. Če pa ste naročili storitev, začne rok teči z dnem sklenitve pogodbe oz. ko je bila storitev opravljena. Če vas podjetje ne pouči o tej pravici, traja rok za uveljavljanje pravice do odstopa 3 mesece.

  Podjetje je dolžno, da vas pouči o pravici do odstopa od pogodbe. Ta rok začne pri dobavi blaga od dneva, ko ga je potrošnik sprejel, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe oz. ko je storitev opravljena. Pri finančnih storitvah rok za odpoved začne teči šele, ko podjetje izpolni svojo obveznost, da potrošniku pred sklenitvijo pogodbe poda informacije, ki jih določa zakon o varstvu potrošnikov v 43.b členu, na trajnem nosilcu podatkov (na papirju, CD, …). S potekom roka za sporočilo o odstopu od pogodbe ugasne pravica potrošnika, da odstopi od pogodbe. Če pa podjetje ni v celoti izpolnilo svoje zakonske obveznosti glede obveščanja potrošnika, rok za odstop od pogodbe ne začne teči. 
   
 • Če odstopite od pogodbe, ste dolžni poravnati le stroške za vračilo blaga. Ko pa gre za finančne storitve, ste dolžni plačati tudi tiste storitve, ki so bile že opravljene.
  Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko podjetje zahteva od njega plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo. Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele, ko potrošnik soglaša s tem. Plačilo mora biti sorazmerno z obsegom že opravljene storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen.
   
 • Podjetje vam mora najkasneje v 30 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe vrniti vsa vplačila, in vse morebitne dodatne stroške (poštnina), razen stroškov vračanja. V nasprotnem mora  plačati še obresti in posebno kazen.
  Podjetje mora vrniti vsa plačila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačila, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino od prejetega plačila za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu.
   
 • Pred sklenitvijo pogodbe morate prejeti podatke o bistvenih lastnostih blaga ali storitve, o ceni, o stroških dostave, o načinu plačila in o roku dobave izdelka oz. o izvajanju storitve.

  Še preden sklene pogodbo in se z njo zaveže, mora potrošnik dobiti od podjetja naslednje podatke:
  1.   firmo in sedež podjetja;
  2.   bistvene lastnosti blaga ali storitve,
  3.   najkrajši rok trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna ali ponavljajoča se izpolnitev;
  4.   ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
  5.   morebitne stroške dostave;
  6.   podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve;
  7.   opis pravice do odstopa od pogodbe; v primerih, ko potrošnik v skladu z zakonom nima pravice do odstopa, mora biti o tem izrecno obveščen;
  8.   stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki jo potrošnik običajno plačuje;
  9.   do kdaj ponudba velja in še zlasti do kdaj velja cena.


 • Če sklenete pogodbo za nedoločen čas ali za storitve, ki se ponavljajo, vas mora podjetje vsakič, ko komunicira z vami, obvestiti, kako lahko pogodbo prekinete.

 • Pred sklenitvijo pogodbe za storitve informacijske družbe in pogodbe o finančnih storitvah, morate dobiti še dodatne podatke. 

  Če gre za sklenitev pogodbe za storitve informacijske družbe, mora imeti potrošnik  pred sklenitvijo pogodbe na voljo še naslednje podatke:
  1.   natančno morajo biti navedena tehnična opravila, ki so potrebna za sklenitev pogodbe;
  2.   potrošnik mora biti seznanjen, ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju in na kakšen način bo možen dostop do nje;
  3.   navedena morajo biti tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila;
  4.   navedeni morajo biti  jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo.

  Takoj po prejemu naročila je podjetje dolžno potrditi naročilo in sicer v elektronski obliki ter posredovati potrošniku pogodbena določila v obliki, ki zagotavlja njihovo hranjenje in kasnejšo uporabo. Ta obveznost ne velja le, če se pogodba sklene izključno z izmenjavo elektronske pošte ali primerljivih posameznih sporočil.

  Če gre za sklenitev pogodbe o finančnih storitvah, mora potrošnik dobiti tudi naslednje podatke:
  1.   opis glavnih značilnosti finančne storitve;
  2.   glavno poslovno dejavnost podjetja in vse naslove, ki so pomembni v poslovnem odnosu med potrošnikom in ponudnikom;
  3.   identiteto in naslov morebitnega zastopnika podjetja v državi članici, kjer ima potrošnik stalno prebivališče, ter identiteto, naslov in funkcijo morebitne tretje osebe, ki poklicno sodeluje v poslu, pa ni ponudnik;
  4.   podatke o vpisu v sodni ali v drug javni register, če je podjetje vpisano vanj, z navedbo vpisne številke ali druge enakovredne oznake;
  5.   podatke o ustreznem nadzornem organu, če je za dejavnost podjetja potrebno posebno dovoljenje;
  6.   skupno ceno, ki jo mora potrošnik plačati podjetju za finančno storitev, vključno z vsemi provizijami, taksami in izdatki ter z vsemi davki, ki jih podjetje odvede pri opravi storitve, če pa natančne cene ni mogoče navesti, osnovo za njen izračun, ki potrošniku omogoča njeno preverjanje;
  7.   po potrebi ustrezno opozorilo, da je finančna storitev povezana z instrumenti, ki so zaradi svojih posebnih lastnosti ali postopkov za izvedbo obremenjeni s posebnim tveganjem ali pa je njihova cena podvržena nihanjem na finančnih trgih, na katere ponudnik nima vpliva, kot tudi opozorilo, da pretekli donosi niso kazalec donosov v prihodnje;
  8.   opozorilo glede možnosti obstoja dodatnih davkov in/ali stroškov, ki jih ponudnik ne odvede ali zaračuna;
  9.   podatke o morebitnem znesku, ki ga mora potrošnik plačati, če bi odstopil od pogodbe;
  10. podatke o tem, ali je potrošniku dostopen mehanizem za izvensodno reševanje sporov in opis morebitnih pogojev za dostop do njega;
  11. pogodbeno določilo glede prava, ki se uporablja za pogodbo, sklenjeno na daljavo.

   
 • V zakonu je posebej našteto, v katerih primerih nimate pravice do odstopa od pogodbe (npr. če ste naročili izdelek, narejen po meri, če odprete varnostni pečat na CD- ali DVD-plošči...)

  Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

  1.   pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od nihanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva in ki se lahko pojavijo v roku odstopa od pogodbe, npr. pri pogodbah o storitvah v zvezi z devizami, instrumenti denarnega trga, prenosljivimi vrednostnimi papirji, deleži v kolektivnih naložbenih podjemih, finančnimi terminskimi pogodbami, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom, terminskimi pogodbami o obrestni meri, obrestnimi in valutnimi zamenjavami ter zamenjavami na podlagi delnic ali delniškega indeksa, opcijami za nakup ali prodajo kateregakoli navedenega instrumenta, vključno z enakovrednimi instrumenti z gotovinskim plačilom;

  2.   pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali ki mu je že potekel rok uporabe;

  3.   pri pogodbah o dobavi avdio, video posnetkov ali računalniških programov, če je potrošnik odprl varnostni pečat;

  4.   pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih publikacij;

  5.   pri pogodbah za igre na srečo in o storitvah loterije;

  6.   pri zavarovalnih pogodbah za potovanje in prtljago ali podobnih kratkoročnih zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo, krajšo od enega meseca.

 

Kako ukrepati?
Ne pozabite!

Zloženka v pdf. 

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA