A
Amortizacijski načrt: Načrt odplačevanja kredita, običajno predstavljen v obliki tabele, v kateri so prikazani: Znesek obroka (oz. anuiteta), znesek obresti, razdolžnina (oz. del glavnice, ki jo odplačate v posameznem obroku) in ostanek dolga. Kako zgleda vaš amortizacijski načrt, si lahko izračunajte z našim kalkulatorjem.

Anuiteta: Znesek (obrok plačila), s katerim redno (mesečno) odplačujete kredit. Sestavljen je iz dela glavnice in pripadajočih obresti.

B
BIC: Bank Identifier Code, je bančna identifikacijska koda, ki jo imajo vse banke, vključene v medbančno komunikacijsko omrežje SWIFT. To je univerzalna metoda identifikacije finančnih institucij. Koda je sestavljena iz štirimestne šifre banke, dvomestne šifre države, dvomestne lokacijske kode in opcijsko tudi trimestne kode podružnice. Običajno je BIC koda banke, pri kateri ima prejemnik plačila odprt račun, zapisana na računu za plačilo blaga ali storitev, ki ga posreduje prejemnik plačila. Če koda ni navedena, jo lahko pridobite pri prejemniku plačila.

C
Certifikat: ali kvalificirano digitalno potrdilo, je identifikacijski elektronski podpis, ki nadomešča klasičnega. Omogoča zanesljivo identifikacijo potrošnika in je nekakšna internetna osebna izkaznica. Z njim je treba ravnati previdno, da ne pride do zlorabe podatkov. V Sloveniji izdajajo kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe SIGEN-CA,  SIGOV-CA, Pošta Slovenije, Nova Ljubljanska banka in še nekateri drugi izdajatelji.

Č


D
Debetna kartica: Plačilna kartica, ki imetniku omogoča negotovinsko plačevanje in dvige gotovine, ob tem pa se njegov transakcijski račun bremeni sproti. Ob odprtju osebnega računa najpogosteje dobimo debetno kartico za njegovo uporabo.

Depozit: ali vezana (denarna) vloga. Najpogosteje se ta pojem uporablja kot oblika varčevanja, kjer potrošnik svoje prihranke vloži v banko ali hranilnico za točno določen čas, za njih pa prejme obresti. Obrestne mere kratkoročnih depozitov lahko preverite z našim primerjalnikom.

Direktna obremenitev: Način plačila obveznosti do upnikov, ki se mesečno spreminjajo ali so enaki (npr. računi za elektriko, telefon itd.). Pogoj je, da imajo vaši upniki sklenjeno pogodbo z banko za poravnavanje obveznosti preko direktne obremenitve.

Družba za upravljanje: Krajše DZU, gospodarska družba, ki je ustanovljena z namenom ustanavljanja in upravljanja vzajemnih skladov in investicijskih družb. Za svoje storitve je upravičena do upravljavske provizije, njeno premoženje pa je ločeno od premoženja vzajemnih skladov.

E
Efektivna obrestna mera (EOM): Je skupni strošek kredita, izražen kot letni odstotek odobrenega kredita. Poleg obresti so v EOM vključeni tudi drugi stroški kredita: stroški obdelave vloge, odobritve kredita, itd. Namen izračunavanja EOM je preglednejša primerjava kreditov z enako dobo odplačila in  enakim zneskom. Koliko znaša vaša EOM, si lahko izračunate z našim kalkulatorjem.

Euribor: Euro Interbank Offered Rate, najbolj razširjena referenčna obrestna mera, po kateri si banke iz evro-območja med seboj posojajo denar z določeno dobo odplačevanja (npr. 6-mesečni EURIBOR). Večina kreditov pri nas se obrestuje po spremenljivi obrestni meri, ki je sestavljena iz Euribor-ja in fiksnega pribitka, ki ga določijo banke same.

F
Fiksna obrestna mera: Obrestna mera, ki je v celotnem pogodbenem obdobju nespremenjena. Npr. fiksna obrestna mera kredita je enaka celotno dobo odplačila kredita, fiksna obrestna mera depozita je nespremenjena celotno dobo vezave sredstev.

G
Glavnica: Znesek denarja, izraz se najpogosteje uporablja pri kreditih in predstavlja izposojeni znesek. Od njega se tudi računajo obresti, ki jih mora kreditojemalec plačati.

H
Hipotekarni kredit: Praviloma  je to stanovanjski kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine.

I
IBAN: International Bank Account Number oz. mednarodna številka bančnega računa za identifikacijo bančnih računov v mednarodnem poslovanju.
Interkalarne obresti: So obresti za čas od začetka črpanja kredita do pogodbeno dogovorjenega začetka odplačevanja. Svetujemo vam, da stroške interkalarnih obresti zmanjšate na minimum tako, da posojilo črpate zadnji dan v mesecu.

J
Jamstvo za vloge v bankah: Do 31.12.2010 velja za neto vloge vlagateljev neomejeno jamstvo bank, hranilnic in Republike Slovenije. To pomeni, da vlagatelju v primeru stečaja banke ali hranilnice izplača zajamčeno vlogo banka prevzemnica, ki jo določi Banka Slovenije, najkasneje v treh dneh. V primeru stečaja banke ali hranilnice po 31.12.2010 bodo zajamčene neto vloge posameznega vlagatelja do višine 100.000 evrov (neto vloga je seštevek oz. skupno stanje vseh vlog posameznega vlagatelja, zmanjšano za  morebitne neporavnane dospele obveznosti do te banke ali hranilnice).

K
Kartica z odloženim plačilom: Plačilna kartica, ki omogoča negotovinsko plačevanje in dvige gotovine, tudi nakupe preko spleta. Imetnikov transakcijski račun se za porabljeni znesek bremeni enkrat mesečno na vnaprej izbrani datum (8., 18. ali 28.).

Kreditna kartica: Plačilna kartica, ki imetniku omogoča negotovinsko plačevanje in dvige gotovine v okviru zneska kredita, ki ga ima imetnik odobrenega na kartici. Znesek porabljenega kredita se odplačuje v obrokih na vnaprej izbrani dan v mesecu (8., 18. ali 28.).

L
Libor: London Interbank Offered Rate, je referenčna obrestna mera na londonskem medbančnem trgu. Večinoma se uporablja pri poslovanju z dolarji in švicarskimi franki.

Limit: Dovoljena prekoračitev oz. negativno stanje na računu, tudi neke vrste oblike kredita.

Lizing: Oblika financiranja; pri nas je potrošnikom predvsem znan finančni lizing za nakup avtomobila. Njegova posebnost v primerjavi s kreditom je, da predmet financiranja ni v lasti lizingojemalca dokler ni odplačan zadnji obrok lizinga.

M
Moratorij: Odlog plačila, izraz se v bančništvu uporablja najpogosteje za odlog plačila glavnice kredita oz. zapadlih obveznosti. Odlog je lahko vnaprej pogodbeno določen ob sklenitvi kredita, ali pa kreditojemalec zaprosi zanj v primeru izrednih plačilnih težav.

N

O
Obresti: so nadomestilo za uporabo določenega zneska denarja, ki ga upnik posodi dolžniku za določeno dobo (npr. kreditojemalec plača kreditodajalcu obresti za čas kreditiranja)


P
Plačilna kartica: Kartica, s katero je omogočeno brezgotovinsko plačevanje in dvigi gotovine. Ločimo več vrst plačilnih kartic: debetne in kreditne kartice ter kartice z odloženim plačilom.
Porok: Oseba, ki se obveže, da bo plačala dolg (na primer preostanek kredita), če ga ne bo odplačal dolžnik (kreditojemalec).

R
Razdolžnina: Izraz se uporablja pri kreditih, kjer predstavlja del glavnice, ki se jo odplača v  posameznem obroku.
Ročnost: Obdobje, v katerem morate odplačati kredit (ročnost kredita) ali doba,v kateri imate sredstva vezana (ročnost depozita).

S
SISBON: Informacijski sistem, ki so ga banke in hranilnice vzpostavile 1. 1. 2008 tako, da so omogočile medsebojno izmenjavo in obdelavo osebnih podatkov o komitentih, ki so povezani z njihovo kreditno sposobnostjo. Dostop do podatkov, ki zajemajo celotno finančno poslovanje potrošnika, bo bankam omogočal lažje odločanje o tem, ali bodo kredit odobrile in pod katerimi pogoji.

 

Š

T
Trajni nalog: Način plačila obveznosti do upnikov, ki se uporablja v primerih mesečnih plačil enakih zneskov na druge osebne račune, račune varčevanj, kreditne račune itd. Banka vsak mesec na vnaprej določen dan izvede plačilo dogovorjenega zneska na dogovorjeni račun.

U
Upnik: Pravna ali fizična oseba, ki ima terjatev do dolžnika.

 

V
VEP: Kratica za vrednost enote premoženja; predstavlja pa vrednost točke vzajemnega sklada na določen dan.
Vezana vloga: ali depozit, oblika varčevanja, kjer potrošnik svoje prihranke vloži v banko ali hranilnico za točno določen čas, za njih pa prejme obresti.
Vzajemni sklad: Skupek premoženja vseh vlagateljev – lastnikov. Sredstva vzajemnega sklada strokovno upravljajo strokovnjaki Družbe za upravljanje, ki skrbijo, da s pravočasnimi nakupi in prodajami vrednostnih papirjev večajo premoženje sklada.

Z
Zavarovalec: Je sklenitelj zavarovanja oz. tisti, ki sklene pogodbo in plačuje premije.
Zavarovanec: Oseba, ki je upravičena do zavarovalnine.
Zavarovalna premija: Znesek, ki se plača za zavarovanje oz. cena zavarovanja.
Zavarovalnina: Dajatev zavarovalnice, ki je določena v zavarovalni pogodbi.
Zavarovalna vsota: Vsota, ki si jo med več možnostmi izbere zavarovalec in na njeni podlagi plačuje premije.
Zavarovalni primer: Primer, zaradi katerega se zavarujete.


Ž