Zavajajoče oglaševanje in nepoštena poslovna praksa

E-pošta natisni PDF

Ne odločajte se za nakup le na podlagi oglaševanja!  

naslovnica nepostena praksa.jpgZavajajoče oglaševanje je prepovedano. To je vsako oglaševanje izdelkov ali storitev, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna pretiravanja ali druge podobne zavajajoče sestavine in izkorišča dejstvo, da potrošniki nimajo ustreznih izkušenj ali znanja. Še posebej pa so v naši zakonodaji zaščiteni otroci.

Leto izdaje: 2006, osveženo 2008.

Ne odločajte se za nakup le na podlagi oglaševanja!  

Ali veste ?

 • Podjetje ne sme uporabljati nepoštene poslovne prakse pred, med in po sklenitvi posla, povezanega z nakupom izdelka ali storitve. Med nepošteno poslovno prakso sodijo tudi zavajajoče oglaševanje, navajanje napačnih podatkov ali informacij ter prikrivanje pravih podatkov o izdelku ali storitvi.


  Oglaševanje blaga ali storitev ne sme biti v nasprotju z zakonom, ne sme biti nedostojno ali zavajajoče. Oglaševanje mora biti v slovenščini. Nepošteno poslovno prakso prepoveduje Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ki je nastal na podlagi določil evropske direktive, ki so jo v svoje nacionalne zakonodaje povzele vse članice. Evropska unija želi doseči enotno ureditev varstva potrošnikov na tem področju. Med nepošteno poslovno prakso je npr. uvrščeno zavajanje potrošnikov z naštevanjem napačnih informacij o naravi ali glavnih značilnostih izdelka, o ceni izdelka in napačne ali zavajajoče informacije o pravicah, ki jih ima potrošnik na podlagi zakonodaje, npr. glede pravice do odstopa od pogodbe, garancije, zamenjave blaga, uveljavljanja stvarne napake.

  Nepoštena poslovna praksa je tudi nadlegovanje, siljenje k sklenitvi posla, uporaba grozečega ali žaljivega jezika ter podobne oblike nedopustnega vplivanja na odločanje potrošnika. Prepovedano je tudi izkoriščanje nesrečnega dogodka ali okoliščin, ki potrošniku zmanjšujejo sposobnost kontrole, kar pa podjetje zavestno izkoristi.

  Oglaševanje v medijih pa dodatno ureja tudi Zakon o medijih, ki prepoveduje oglaševanje, ki bi škodilo interesom potrošnikov.


 • V zakonu so določeni primeri zavajajoče in agresivne poslovne prakse, ki so v vseh okoliščinah opredeljeni kot nepošteni, torej prepovedani. Med te sodi tudi piramidna prodaja, ko podjetje obljubi privlačne nagrade in s tem prepriča potrošnika, da odkupi zalogo izdelkov in postane njegov »akviziter«. Nato pa v prodajni sistem (prav tako z obljubljeno nagrado) uvaja druge potrošnike, največkrat sorodnike, znance…

 • Nepoštena poslovna praksa so tudi:
  - lažne obljube, da bo izdelek pozdravil bolezni, motnje v delovanju organov ali telesne hibe;
  - lažne obljube, da bo izdelek pripomogel k zmagi v igrah na srečo;
  - nadlegovanje potrošnika po telefonu, elektronski pošti, obiskovanje potrošnika na domu, kljub njegovi izjavi, da tega ne želi.

 • Za oglaševanje se štejejo tudi predstavitve izdelkov v nakupovalnih centrih, na sejmih ipd., zato morajo podjetja tudi v takih primerih spoštovati določila Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

 • Na zahtevo pristojnega organa mora podjetje predložiti dokaze o resničnosti trditev v oglasu. 

  Sodišče ali inšpekcija lahko, upoštevajoč okoliščine posameznega primera, zahteva od oglaševalca, da v 8 dneh predloži dokaze o resničnosti trditev, ki jih vsebuje oglas oz. jih uporablja v svoji poslovni praksi. Če podjetje teh dokazov nima oz. jih ne predloži, se šteje, da trditve niso točne in pristojni organ lahko izreče globo zaradi kršitve zakona. Tudi po Zakonu o medijih je za resničnost in točnost navedb oz. podatkov v oglasu odgovoren njegov naročnik, izdajatelj tiskanega medija pa odgovarja za skladnost oglasa z zakonom, torej ne sme dopustiti oglaševanja, ki škodi interesom potrošnikov.


 • Posebno varstvo pri oglaševanju je namenjeno otrokom, saj nimajo ustreznih življenjskih izkušenj in znanj. Oglaševanje ne sme izkoriščati njihove zaupljivosti in neizkušenosti.

  Oglasi, ki neposredno nagovarjajo otroke k nakupu oglaševanega izdelka ali nagovarjajo otroke, da prepričujejo starše ali druge odrasle osebe, da jim kupijo oglaševani izdelek, so oblika nepoštene poslovne prakse in zato prepovedani.
  Poleg Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami in Zakona o varstvu potrošnikov, ki vsebujeta posebne določbe o varstvu otrok, ureja oglaševanje, ki je namenjeno otrokom, tudi Zakon o medijih. Izrecno je zapisano, da se z oglasi ne sme:
  - spodbujati otrok k nakupu proizvodov ali storitev z izkoriščanjem njihove neizkušenosti in lahkovernosti;
  - spodbujati otrok, da bi prepričevali starše ali koga drugega v nakup proizvodov  ali storitev;
  - izkoriščati posebnega zaupanja otrok v starše, učitelje ali druge osebe;
  - neupravičeno prikazovati otrok v nevarnih situacijah.

Kako ukrepati ?

 • Pri odločitvi za nakup ne upoštevajte samo trditev iz oglasa. 

 • Preglejte oglase v otroških revijah, ki nagovarjajo vaše otroke.

 • Če menite, da je oglas zavajajoč ali da neko podjetje izvaja katero od dejanj, ki sodijo v nepošteno poslovno prakso, obvestite tržno inšpekcijo.


  Prijavo lahko posredujete osebno, po telefonu ali pisno. Elektronski naslov Tržnega inšpektorata je www.ti.gov.si.

  Oglaševalca lahko prijavite tudi Slovenski oglaševalski zbornici, da presodi, ali je član zbornice kršil oglaševalski kodeks. Naslov njihovega spletne mesta je www.soz.si.


 • Če ste kupili izdelek ali storitev na podlagi zavajajočega oglasa ali zaradi agresivne poslovne prakse, najprej preverite,  ali imate možnost odstopa od pogodbe (to je možno, če gre za nakup na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov). Če   izdelek ali storitev nima lastnosti, kot so predstavljene v oglasu, lahko uveljavite pravice na podlagi stvarne napake.

 Ne pozabite!

 • Zlasti starejši ljudje in ljudje z zdravstvenimi težavami so priljubljena tarča zavajajočega oglaševanja in agresivne poslovne prakse, ki izkoriščata njihovo ranljivost.

 • Tržna ali druga pristojna inšpekcija z globo kaznuje kršitelja, z odločbo lahko tudi prepove nadaljnje oglaševanje.
 • Zloženka v pdf.