Časovni zakup "Time share"

E-pošta natisni PDF

Pomembno! Upoštevajte vse stroške dopusta!

naslovnica cas zakup.jpgČasovni zakup je nakup pravice do uporabe počitniškega stanovanja, hiše ali zemljišča za določeno število dni v določenem obdobju leta. Za potrošnike je pomembno dejstvo, da zakonska zaščita velja le, če je pogodba sklenjena najmanj za tri leta, uporaba pa dogovorjena vsaj za 7 dni na leto. Pomembno: pri časovnem zakupu upoštevajte vse stroške dopusta!

Leto izdaje: 2006.

Pomembno! Upoštevajte vse stroške dopusta!

Ali veste ?

 • Časovni zakup je nakup pravice do uporabe počitniškega stanovanja, hiše ali zemljišča  za določeno število dni v določenem obdobju leta (npr. prvi teden v avgustu ali od 1. do 10. julija). Zakonska zaščita velja le, če je pogodba sklenjena za najmanj 3 leta, uporaba pa je dogovorjena vsaj za 7 dni na leto.


  Pogodba o časovnem zakupu je po Zakonu o varstvu potrošnikov vsaka pogodba, ki je sklenjena najmanj za obdobje treh let, s katero podjetje potrošniku proti plačilu določene cene zagotovi (ali obljubi, da mu bo zagotovilo) pravico do uporabe stanovanjskega objekta v določenem obdobju leta (ali obdobju, ki ga je treba še določiti), ki pa ne sme biti krajše kot sedem dni v letu. 

  Za stanovanjski objekt se šteje zemljišče, stavba ali del zemljišča oz. stavbe, ki je namenjen trajnemu ali začasnemu prebivanju in skladno s pravno ureditvijo države, v kateri stoji, predstavlja predmet pravnega prometa.
   

 • Zakon določa, kaj morata vsebovati ponudba oz. prospekt in pogodba o časovnem zakupu (npr. podatke o nepremičnini, opis pravice do uporabe).


  I. Prospekt in pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov morata vsebovati naslednje podatke:
  1. firmo in sedež podjetja ter ime morebitnega zastopnika podjetja;
  2. natančen opis narave pravice, ki je predmet pogodbe, in opis izpolnjenih pogojev ali pogojev, ki jih je treba v skladu z zakonodajo države, kjer stoji stanovanjski objekt, še izpolniti za izvrševanje pravice;
  3. natančen opis stanovanjskega objekta in njegove lege (če je ta predmet pogodbe);
  4. podatke iz evidence nepremičnin za objekt, če takšna evidenca obstaja;
  5. če gre za stanovanjski objekt, ki ga šele načrtujejo ali gradijo, pa tudi:
  a) opis stanja gradbenih del in del na skupnih komunalnih napravah;
  b) rok, do katerega morajo biti dela končana;
  c) naslov pristojnega upravnega organa (če se pravica nanaša na določen stanovanjski objekt), številke potrebnih dovoljenj, stanje del pri izgradnji skupnih komunalnih naprav, kot so plinski, električni, vodovodni in telefonski priključki;
  d) zagotovilo, da bo stanovanjski objekt dokončan in zagotovilo, da bo potrošniku vrnjeno nadomestilo, če se to ne bo zgodilo; 
  e) opis komunalnih naprav (plinski, električni, vodovodni in telefonski priključki) in storitev (vzdrževanje, odvoz smeti), ki so (ali bodo) na razpolago potrošniku in pogojev za njihovo uporabo;
  6. načela, po katerih bo potekalo vzdrževanje, izvajanje popravil in upravljanje stanovanjskega objekta (ali objektov);
  7. opis skupnih naprav, kot so savna, bazeni, ki jih potrošnik lahko uporablja ali jih bo lahko uporabljal in pogoji za njihovo uporabo;
  8. ceno, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo stanovanjskega objekta, osnovo za izračun in oceno tekočih stroškov, ki jih mora plačati potrošnik za uporabo skupnih naprav in storitev, ki so mu ali mu bodo na razpolago, oceno zneska upravnih stroškov (davki, dajatve) ter oceno stroškov upravljanja, vzdrževanja in popravil stanovanjskega objekta;
  9. podatek, ali lahko potrošnik sodeluje pri poslih menjave ali ponovne prodaje pogodbene pravice za uporabo in oceno stroškov v primeru, ko podjetje ali tretja oseba, ki jo podjetje določi v pogodbi, posredujeta pri menjavi ali ponovni prodaji;
  10. navodilo glede uresničevanja potrošnikove pravice do odstopa od pogodbe v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov, ime in naslov prejemnika pisne izjave o odstopu, navodilo glede odstopnega roka in pisno obliko izjave o odstopu. Če je potrebno morajo biti v prospektu določeni tudi stroški, ki jih mora poravnati potrošnik, če bi odstopil od pogodbe v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov;
  11. navodilo glede pridobivanja drugih podatkov.

  II. Pogodba mora poleg navedenega vsebovati tudi naslednje podatke:
  1. ime, priimek potrošnika in njegovo stalno prebivališče;
  2. natančno določeno časovno obdobje v letu, ko se lahko pravica uporabe izvršuje, trajanje veljavnosti pravice in druge podatke, ki so pomembni za njeno izvrševanje;
  3. izjavo, da pridobitev in izvrševanje pravice uporabe nista povezana s stroški, obveznostmi ali bremeni, ki niso opredeljeni v pogodbi;
  4. datum in kraj podpisa pogodbe.
   

 • Od že sklenjene pogodbe ali predpogodbe imate pravico odstopiti brez navedbe razlogov, vendar morate podati pisno izjavo v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Če odstopite od pogodbe, ste dolžni poravnati le stroške pravnih dejanj, ki so povezana z njeno sklenitvijo in če je to v pogodbi izrecno določeno.

  Zakon o varstvu potrošnikov določa, da lahko potrošnik v 15 dneh od sklenitve pogodbe oz. predpogodbe podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe oz. predpogodbe, ne da bi moral navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku.

   

  Če v pogodbi manjka eden od podatkov, ki jih morata vsebovati pogodba ali prospekt, ali če pogodba krši zakonske določbe o jeziku, se rok za odstop od pogodbe podaljša. Teči začne šele, ko potrošnik dobi pisno sporočilo o manjkajočem podatku za odstop od pogodbe. Pravice do odstopa od pogodbe pa ni mogoče uveljaviti, ko pretečejo trije meseci od dneva sklenitve pogodbe.

   

  Če odstopite od pogodbe, vam mora podjetje povrniti vsa opravljena plačila. Podjetje mora vplačane zneske vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 15 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje ne vrne pravočasno plačil, vam mora poleg zakonitih zamudnih obresti za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude plačati še eno desetino vrednosti prejetih plačil.

   


 • Če ste za plačilo pogodbe najeli kredit s posredovanjem ponudnika, lahko istočasno z odstopom od pogodbe za časovni zakup odstopite tudi od posojilne pogodbe.


  To zakonsko določilo velja, če je kredit za plačilo potrošniku odobrilo kar podjetje, s katerim je sklenil pogodbo o časovnem zakupu. Velja pa tudi v primeru, ko potrošnik najame posojilo pri tretji osebi (npr. pri banki), vendar ga je k temu kreditodajalcu napotilo podjetje, s katerim je sklenil pogodbo o časovnem zakupu.


 • Zakon izrecno določa, da potrošnik do izteka roka za odstop od pogodbe ni dolžan ponudniku ničesar plačati.


  Zakon o varstvu potrošnikov določa, da je nično pogodbeno določilo, ki obvezuje potrošnika, da plača del cene ali stroškov pred potekom petnajstdnevnega roka.

  Če odstopi od pogodbe, je dolžan povrniti le stroške pravnih dejanj, povezanih s sklenitvijo pogodbe (npr. notarske storitve), ki jih je bilo potrebno opraviti pred iztekom odpovednega roka, vendar le če je to v pogodbi izrecno določeno.

Kako ukrepati ?

 • Če vam ponudnik noče izročiti slovenskega prevoda prospekta ali pogodbe, ga prijavite organu za varstvo potrošnikov v državi, iz katere je ponudnik, ali pa o tem obvestite najbližji evropski potrošniški center.

 • Če ne razumete vseh določb v pogodbi o časovnem zakupu, poiščite strokovno pravno pomoč.

 • Če ugotovite, da vaša pričakovanja niso izpolnjena, pošljite priporočeno pisno izjavo o odstopu od pogodbe. Pazite na 15-dnevni rok od sklenitve pogodbe. V nekaterih primerih se rok podaljša na 3 mesece (npr. če prospekt ni bil izročen v zahtevanem jeziku). 

Ne pozabite!

 • K ceni časovnega zakupa morate nujno prišteti še vse ostale stroške, npr. za redno in investicijsko vzdrževanje, potne stroške, stroške prehrane, ipd. Cena takšnega dopusta je vedno višja od cene samega zakupa.

 • Če vam ponudnik obljublja dodatne možnosti pri uporabi vašega časovnega zakupa, mora to zapisati v pogodbo.

 • Pri časovnih zakupih je veliko nepoštenih poslov, zato se izogibajte ponudnikom, ki ponujajo izredne, enkratne ugodnosti in popuste, oz. natančno preverite vse obljube.